Home

Pohyb rozsivek

Rozsivky - leporelo

Pohyb ten bývá často velmi nápadný a pod mikroskopem zdá se pozorovateli, jako by lodičky nějaké v různých směrech po dně sklíčka se projížděly. Pohyb ten pravděpodobně způsoben jest plasmatickým výběžkem, t. j. jakousi nohou ze střední linie vystupující. Druhů rozsivek známo jest do dnešního dne přes 2000 Schránka rozsivek se nazývá frustula. Je tvořena polymerizovaným oxidem křemičitým, který je proti korozi chráněn vrstvou kyselého polysacharidu diatotepinu. Schránku si buňka vytváří aktivním vychytáváním kyseliny křemičité z prostředí rychlostí až 18 molekul za sekundu. Frustula se skládá ze dvou částí (jako krabice s víkem či petriho miska) - epithéky a.

Valvy většiny penátních rozsivek mají ve směru delší osy podélnou štěrbinu, tzv. rafe. Uprostřed buňky je rafe přerušena centrálním uzlem (nodulem), což je ztluštěnina buněčné blány; na koncích buňky končí rafe v terminálních uzlech (nodulech). Štěrbinové nebo kanálkové rafe má význam pro pohyb buňky U penátních rozsivek při valválním pohledu lze pozorovat široké střední žebro oddělující systém pórů a probíhající podél valvy. Rozsivky nemají bičíky, pohyb je umožněn prouděním plazmy ve specializované struktuře stěny, v tzv. raphe Rovnoměrný pohyb. Rovnoměrný pohyb = takový pohyb, pro který platí, že velikost okamžité rychlosti tělesa se nemění Popiš a předveď na tomto appletu Pohyb Rozsah pohybu; Hlava a krk: flexe: 60° extenze: 75° sunutí hlavy horizontálně: lateroflexe: 45° rotace: 80° Trup: ventrální flexe: 45-50° dorzální flexe (extenze) 25° lateroflexe: 25-30° rotace: 30-45° Lopatka: retrakce: 25° protrakce: 25° elevace: 55° deprese: 55° zevní rotace (anteverze) 60° vnitřní rotace. Rovnoměrný přímočarý pohyb. Rovnoměrný přímočarý pohyb patří mezi nejjednodušší druhy rovnoměrných pohybů. Rovnoměrný přímočarý pohyb je pohyb, při němž rychlost nemění velikost ani směr. Trajektorií pohybu je přímka. Dráha rovnoměrného přímočarého pohybu je přímo úměrná času a je určena vztahy

Pohyb rozsivek. Other languages.Čeština: Pohyb několika rozsivek rodu Bacillaria Historicky jsou rozsivky známé už od spodní jury, významné uloženiny jsou třetihorní (jezerní i mořské sedimenty), vznikají však i v dnešních vodních pánvích chladnějších oblastí, chudých uhličitanem. Jednotlivé části slovní úlohy na pohyb: Slovní úlohy o pohybu - úlohy na střetnutí Př. 3: Vzdálenost z Olomouce do Brna je 77 km. V 16.00 h. vyjelo z Olomouce do Brna osobní auto průměrnou rychlostí 100 km/h. O půl hodiny později vyjel z Brn Rovnoměrný pohyb po kružnici koná hmotný bod tehdy, jestliže ve stejných libovolně zvolených dobách opíše stejně dlouhé oblouky kružnice Δs, kterým přísluší také stejné velikosti úhlů Δ φ Rovnoměrně zrychlený pohyb s počáteční rychlostí v 0 obecně - zrychlení je + u zrychleného a - u zpomaleného pohybu: Rovnoměrně zpomalený pohyb s počáteční rychlostí v 0, zrychlení berem v absolutní hodnotě, tedy + Rovnoměrně zrychlený (resp. zpomalený) pohyb s nulovou (resp. konečnou) rychlostí: rychlos

Rovnoměrný pohyb. je takový pohyb, při němž hmotný bod urazí za libovolné, ale stejné, časové intervaly stejné úseky dráhy.Zaznamenáme-li tyto uražené úseky dráhy do tabulky a poté vyneseme do grafů, získáme závislosti uvedené na obr. 14 a obr Pohyb se spojuje s fyzickou a duševní svěžestí. Nejpřirozenějším a nejzdravějším pohybem je chůze. Tvrzení, že i při chůzi se posilují svaly, se nám může zdát úsměvné. Ale vezměte v úvahu, jak dlouho trvá dítěti, než si vybuduje od narození takovou svalovou hmotu, aby mohlo samostatně sedět, potom klečet a.

Náhrada za ADDUKCI = náhradní pohyb. začátek je v 90° addukci v ramením kloubu *před tělo a přes osu těla- jde pohyb. rozsah 120°- 130° ÚCHOP *za paži a za předloktí. POLOHA KLIENTA *vleže na zádech, vsedě. FIXACE *před cvikem srovnáme ramena klienta. AGONISTÉ HORIZONTÁLNÍ ABDUKCE RAMENNÍHO KLOUB Většina rozsivek zvolna leze po dně stojatých vod, tvoří i slizovité povlaky na kamenech, často je najdeme i v lesních tůňkách a loužích. Žijí samostatně nebo v koloniích. Nacházejí se i v mořích, často v ohromném množství. Jsou součástí planktonu rovnoměrný pohyb po kružnici je pohyb periodický - tj. po určité době se opakuje doba, po které se pohyb opakuje je charakteristická, nazývá se oběžná doba (perioda pohybu) značí se T; za dobu T opíše průvodič plný úhel: φ = 2π (360°) pokud do vztahu dosadíme za Δφ = 2π a tím pádem za dobu Δt = T dostaneme - Pohyb končí tam, kam nás ramenní kloub pustí (ideálně je horní končetina ve vzpažení od těla, v zevní rotaci v ramenním kloubu, ruka je rozevřená, palec směřuje k zemi). Fáze 3 - Vraťte se do výchozí pozice (ruku točíme za palcem dovnitř, pohyb v rameni je směrem dolů dovnitř k opačnému boku)

Pohyb hmotného bodu po kružnici. Pohyb po kružnici je nejjednodušším příkladem křivočarého pohybu.. V praxi se s ním setkáváme velice často: rotující kulička na provázku, kolotoč, brusný kotouč, pohyb CD v mechanice přehrávače (resp. počítače), pohyb Země kolem vlastní osy i oběh kolem Slunce, Poloha hmotného bodu na kružnici je určena průvodičem, jehož. Analýza keramiky: v jílu nádob se schránky rozsivek snadno uchovávají, přežijí i proces vypalování. Podle druhového složeni se pak dá určit odkud přesně brali lidé hrnčířskou hlínu, případně směry a vzdálenosti obchodu, pohyb komunit atd -množení rozsivek bezpodmínečně závisí na obsahu rozpustných forem SiO2 v prostředí, které ve vodě bývá v podobě Si(OH)4, rozsivky ho čerpají jako anion Si(OH)3O- v případě jejich nedostatku ustává replikace jaderné DNA a dělení buně Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení. Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání. Co je pohyb s rozumem? Jsme malé rodinné pohybové studio v obci Otice, která je nedaleko města Opavy. Zaměřujeme se na skupinové cvičení v malých skupinách. Hlavním cílem našeho studia je individuální přístup ke každému klientovi

Rozsivky - referaty-seminarky

Analýza rozsivek. Další metodou, užitečnou pro enviromentální archeologii je analýza druhového spektra rozsivek. O použití této metody v archeologické praxi vyšlo celé množství review - MANNION 1987, BATTARBEE 1988, MILLER et FLORIN 1989, JUGGINS et CAMERON 1999 Opíšte pohyb telesa, ktoré tento pohyb koná. Zostroj- te graf závislosti dráhy od času ak v t=0s je s=0m. Rovnomerný pohyb koná hmotný bod vtedy, ak: a) za ľubovolné, ale rôzne veľké časové intervaly prejde rovnako veľké úseky dráhy

pohyb drkavý: pohyb fibrilózních výběžků protoplazmy (jedoucí vlna) stěna centrických rozsivek se tvoří od středu, penátních od centrálního nodulu, její tvorbu řídí mikrotubuly a tlakem přes vakuoly se na ni přenáší i struktury epivalv Pohyb pomocí brv Typickým znakem je přítomnost 2 typů jader, vegetativního makronukleu a generativního v Ze schránek druhohorních a třetihorních rozsivek vznikly vrstvy křemeliny- používá se na výrobu skla, izolačních materiálů, diamantů, leštění čoček v optice Zástupci: TABELLÁRI U penátních rozsivek je uprostřed vnitřního povrchu dna uzlina, na koncích dna dvě další - menší - uzliny. Všechny tři uzliny jsou propojeny kanálkovitou rýhou - raphe, kterou se buněčná plazma dostává do styku s prostředím a cirkulací umožňuje případný pohyb Přehled GMH - biologie Řasy (Algae) nazývány také nižší rostliny různorodá skupina, která nemá společného předka; zahrnuje i navzájem velmi nepříbuzné skupiny organismů, které pouze mají společný způsob života a některé další znaky (fotosyntéza, buněčná stěna ap.

3 Bacillariophyceae - rozsivk

Jaké jsou základní znaky stélky rozsivek? mnohobuněčná, plastid pokrývají pouze desetinu porstoru buňky. vláknitá, tvořená jednou velkou mnohojadernou buňkou bez pyrenoidu. jednobuněčná, chybí osmoregulační vakuola a stigma. jednobuněčná, pohyb panožkami, povrch kryt periplastem. Vyberte nesprávné tvrzení o zelených. vody, vysoký podíl minerálních látek, rychlý pohyb, většinou stenotermní organismy (některé sinice, rozsivky, různobrvky - Tribonema sp., ruduchy - Lemanea a Batrachospermum). 9. Preparace rozsivek. Proč právě rozsivky? Nejhojnější součást perifytonu, časté v planktonu, součást edafonu, je možn

Rozsivky, třída Bacillariophyceae, oddělení Chromophyt

VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Význam rozsivek je křemenná skořápka, která slouží jako buněčná stěna rozsivek. Většina dinoflagellates zahrnuje dvojici bičíků pro pohyb. Navíc oleje v těle rozsivek a dinoflagelátů pomáhají pohybu vodou. Vysoké rychlosti růstu rozsivek a dinoflagelátů způsobují květy řas Bajkal (rusky Байкал, Bajkal, burjatsky Байгал, Bajgal) je jezero v jižní části východní Sibiře, na rozhraní Burjatské republiky a Irkutské oblasti v Rusku.Je to nejstarší a nejhlubší jezero na světě. Jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let a maximální hloubka je 1642 m Prvoci jsou umístěny pod Eukarya domény a jsou proto klasifikovány jako eukaryot. Eukaryotické organismy jsou odlišeny od prokaryot v tom, že mají jádro, které je obklopeno membránou. Kromě jádra, prvoci mají další organely v jejich cytoplazmě. Tyto endoplazmatické retikulum a Golgi komplexy jsou důležité pro syntézu bílkovin a exocytózy buněčných molekul umožňují organismu pohyb. 3.1.2 Stavba těla krásnoočka štíhlého Obr. 3: Stavba těla krásnoočka štíhlého Krásnoočko štíhlé má povrch těla kryt zvláštním pružným buněčným povrchem zvaným pelikula, ne buněčnou stěnou. Změnou svého tvaru se dokáže protáhnout mezi překážkami

Rovnoměrný pohyb - FYZIKA 00

pohyb pomocí brv (krátké výběžky na povrchu těla, stejná stavba jako bičík) výskyt ve vodě; způsoby rozmnožování: příčné dělení (nepohlavní) pohlavní rozmnožování = KONJUGACE = spájení (zjednodušenné!!) spojení buněčnými ústy; makronukleus zaniká; mikronukleus se dělí, 2 zůstanou, trepky si vzájemně. Některé druhy rozsivek se často samostatně vznášejí ve vodě a jiné, přichyceny slizem, žijí na povrchu rostlin. někteří jedinci žijí pouze na povrchu a zajišťují pohyb celé kolonie, jiní se uvnitř specializují na ostatní životní funkce. Kolonie tak vlastně připomíná primitivní mnohobuněčný organismus

Aktivitu, resp. pohyb zajišťuje vždy interakce mezi uvedenými dvěma proteiny. Tubulin a aktin jsou lineární proteiny (tvořící vlákna s helikální organizací, šroubovitým uspořádáním dílčích jednotek), propojené myozinovými nebo dyneinovými můstky. naopak algologové zjistili přítomnost chitinu u rozsivek. jiných znaků (např. pohyb). Pokud nelze určit, zda je organismus živý, zařaďte ho pouze do kategorie počet organismů. Výsledky vyjádřete v jedincích/ml. zcela prázdné schránky rozsivek, jiných řas a bičíkovců, zbytky pancířů obrněnek, vířníků, perlooček apod

Podle jedné zvyšují dobře vyvinuté výrůstky reprodukční úspěšnost svého nositele - pohyb výrůstků napodobuje pohyb vykulených larev a samice dávají přednost samcům, kteří se již úspěšně starají o výtěr, před těmi, kteří o výtěr nepečují. (rozsivek ani ruduch si domácí ancistrusové nevšímají. V užším slova smyslu se jedná o poproudový i protiproudový pohyb bentických organismů, především larev hmyzu. V případě, že by organismy migrovali pouze dolů po proudu, byly by horní úseky řek velmi rychle bez oživení, proto existuje rekompenzační mechanismus, kdy dospělci hmyzu (chrostíci, jepice) podnikají.

složení rozsivek a jejich procentuální zastoupení ve vzorku). 3. Pokusit se vyhodnotit stav lokalit v době odběru pomocí ekoísel dle metodiky Van Dam (1994) jednotlivých druhů rozsivek. 4. Výsledky získané v bakalářské a diplomové práci porovnat s recentní rozsivkovou flórou Jeseníků a Jizerských hor váleč koulivý (ve sladkých vodách, vytváří kolonie tvořící až několik tisích jedinců - buňky se specifickou funkcí, pohyb pomalým koulivým pohybem) pláštěnka (monádoidní bičíkatá stélka, součástí planktonu v rybnících a tůních, může mít i červené barvivo) koulenka (sladkovodní, monádoidní stélka Nižší rostliny - Protobionta. 11. Nižší rostliny - Protobionta · eukaryotní rostliny . Říše - rostliny Eukaryotické převážně autotrofní rostliny, které mají v tylakoidech chloroplastů kromě chlorofylu A ještě některý další druh chlorofylu: B,C, D. Tělo nižších rostlin tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka

Základy sportovní kineziologie Fakulta sportovních studi

Tento pohyb umožňuje rozsivkám štěrbina tzv. raphe, viditelná z valvárního pohledu, v níž proudí protoplazma. preparované schránky, zbavené vnitřního obsahu. Preparace rozsivek se provádí koncentrovaným peroxidem vodíku a vypreparované rozsivky se potom zalévají do syntetické pryskyřice - pleuraxu Pokračuje pohyb indické desky k severu, která se v eocénu sráží s deskou asijskou. Obr. 9.1.1 Uspořádání kontinentů ve středním eocénu (45 Ma). Pomocí mořského planktonu (především podle planktonních dírkovců, vápnitého nanoplanktonu, rozsivek,.

Rovnoměrný pohyb - ASPon

 1. 1.2.1 Brownův pohyb Částice v koloidních soustavách konají ustavičný neuspořádaný pohyb, vlivem tepelného pohybu částic, který má zcela náhodný směr a sílu. Tento jev poprvé pozoroval skotský botanik Robert Brown (1773-1858) roku 1827 na pylových zrnech pylu ve vodě (4). Intenzita tohoto pohybu roste s teplotou
 2. Hromadný směrovaný pohyb velkého počtu jedincůzjednoho místa na jiné. Není přesná hranice mezi disperzí a migrací. Populace mnoha druhůorganismůse stěhují z jednoho místa na jiné a zase zpátky. vojtěšky; 5 mil. rozsivek/ 1 m 3 vody atp
 3. vody, změny pH, acidifikaci vodního prostředí, pohyb vodní hladiny, rekonstrukci paleoteploty, paleosalinity atd.) a v případě studia palynomorf je umoţněno identifikovat změny v rostlinném pokryvu v okolí jezera a přítomnost zelených řas ve vodním prostředí
 4. Unikátní projekt, v němž vynikají postřehy a pohledy astronautů, kteří dobře vědí o procesech a jejich důležitosti dole na Zemi. Americký cyklu
 5. erály. Křemelina obsahuje cca 90% oxid křemičitý SiO2,
 6. Zdravý pohyb a sport Křemelina Vitatrend pochází pouze z jediného druhu těchto řas, ze sladkovodních rozsivek Aulacoseira. I díky tomu se jedná o nejkvalitnější křemelinu, která je u nás k dostání. Křemelina Vitatrend se vyznačuje vysokým obsahem křemíku

Pohyb rozsivek - ro

Pohyb povrchových vrstev vyvolává protisměrný pohyb vrstev podložních. Při letní stratifikaci dosahuje tato cirkulace pouze ke skočné vrstvě. Hydrodynamika - pohyby vody vítr Séše Periodické kolísání hladiny velkých jezer, způsobující kývavý pohyb hladiny Křemelina - 750 ml (váha obsahu 300 g). Schváleno Ministerstvem Zdravotnictví Výrobce (dodavatel) uvádí: Křemelina (Diatomaceous Earth) je nezpevněná (sypká) hornina, která je tvořena většinou opálovými schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy), dle nichž se označuje též jako rozsivková zemina. Dalším používaným názvem je diatomit, zahrnující horninysložené z. rozsivek) běžná sou část sladkovodního i mo řského planktonu (nejvýznamn ější producenti biomasy v mo řích) na n ěkterých místech se silné vrstvy usazených schránek staly základem k řemitých nebo vápenatých hornin pohyb bu ňky nejsou chrán. za slunečním zářením (fotosyntéza), v noci pohyb ke dnu za živinami. UTZ na 70 - 90 % typů sinic, zelených řas a rozsivek a na prevenci vzniku biofil mu (bazény a technologické nádrže, nádrže na pitnou vodu).-SN-Důležitá telefonní čísla

 1. Pohyb buňky je podmíněn proděním cytoplazmy v podélné štěrbině. Pohybuje se i plazmatická membrána, a tím se dochází k tření s vodním prostředím, čím se rozsivka dostává do pohybu, prodění cytoplazmy v podélné štěrbině lze přirovnat k pasu, kterým se pohybuje pásové vozidlo
 2. (ze zrníček písku či rozsivek přichycené slizem na buňku) (ROZLITKA(Difflugia) dírkonošci pohyb, druhý příčný přirostlý k ekvatoriální rýze, vlní se), nesou tenké mastigonemy- duté vlásk
 3. : nukleoid a genom, chromozom a plazmidy, cytoplazmatická membrána, ribozómy, buněčná stěna u grampozitivních a gramnegativních bakterií, zásobní látky a inkluze, bičíky, fimbrie, pouzdra, pohyb buněk, chemotaxe, sporulace a endospory, transport látek do buňky, rozdíly ve stavbě buňky eubakterií a archeí
 4. ukotvení v tzv. organizačních centrech mikrotubulů (MTOC): u živočichů centrozóm se dvěma centriolami, u hub a rozsivek pólové tělísko vřeténka (angl. spindle pole body), u rostlin více menších center na buněčném okraji; chování mikrotubulového skeletu regulováno mnoha přídatnými proteiny - tzv

Hromadný směrovaný pohyb velkého počtu jedincůz jednoho místa na jiné. Není přesná hranice mezi disperzí a migrací. Populace mnoha druhůorganismůse stěhují z jednoho místa na jiné a zase zpátky. 1 ha vojtěšky; 5 mil. rozsivek/ 1 m3 vody atp Když uvidíte na mapě naší republiky nápis Soos, nepropadejte panice - nikdo nevysílá signál volající o pomoc. Soos je v tomto případě jen trochu záhadné jméno jedné z nejzajímavějších rezervací na našem území a zároveň unikátní oblasti ve střední Evropě

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but. pohyb=a)z místa na místo b)na místě , schránky uhynulých rozsivek klesají na dno a vytvářejí křenitou horninu, hornina nalezena v ČR - důkaz o tom, že moře bylo i v ČR. Chaluhy - mořské.

Rovnoměrný pohyb po kružnici - FYZIKA 00

Rozmnožování rozsivek může být opět obojího typu. Při dělení se rozdělí protoplast na dva díly a na nově vzniklém se vytvoří jedna nová miska, vždy ta menší. Takto dochází ke stálému zmenšování buněk, vzniklých dělením. Pohlavní proces, v tomto případě oogamie probíhá takto: Zygota vyrůstá ve velkou nadmuto Jaké jsou základní znaky stélky rozsivek? jednobuněčná, chybí osmoregulační vakuola a stigma. jednobuněčná, pohyb panožkami, povrch kryt periplastem. vláknitá, tvořená jednou velkou mnohojadernou buňkou bez pyrenoidu. mnohobuněčná, plastid pokrývají pouze desetinu porstoru buňky Biologické funkce sacharidů specifické polysacharidy jsou strukturní složky buněk, tkání a pletiv chitin - exoskeleton bezobratlých, buněčná stěna hub (b1→4 poly-D-N-acetylglukosamin) murein - b. stěna bakterií (sacharidová část = derivát chitinu) glukan s vazbami b1→3 a b1→6 -b. stěna kvasinek glykosaminoglykany - matrice pojivových tkání živočich Diarthrosis se nazývá klouby, které umožňují široký rozsah a různé směry pohybu. Slovo diarthrosis přijde z Řeka, ve kterém den znamená separaci, a arthron znamená artikulaci, to je, kostnaté povrchy jsou kompletně odděleny od sebe, a být spojený jinými strukturami Čeština: Pohyb několika rozsivek rodu Bacillaria. English: Movement of several diatoms of the genus Bacillaria 中文(简体)‎: 好几种属于不同 矽藻属 (en) 的 矽藻 移动轨

Dráha rovnoměrně zrychleného pohyb

Rovnoměrný pohyb :: ME

zapper najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší Křemelina je hornina, která je vytvořena ze schránek zkamenělých rozsivek (jednobuněčné mikroskopické řasy s...X-Prize. hodnoceni Havlovy osoby, ktere prichazi a bude jiste dal pokracovat.. o stavu atomove energetiky, vtahnout do ceske diskuze evroy kontext zcelaLek ma vyznamne farmakologicke. Křemelina - opálové schránky rozsivek (jednobuněčné řasy), mletý prášek, zdroj křemíku

 • Toms boty ruzove.
 • Detske body s vlastním potiskem.
 • Život v los angeles diskuze.
 • H s bike discount gmbh.
 • Ally mcbeal.
 • Fakultní nemocnice pohotovost.
 • Grindadrap.
 • Thermomix tm31.
 • Zvyseni tociveho momentu.
 • Multicystická dysplazie ledviny.
 • Thajsko phuket.
 • Naděje podhorná borelioza.
 • Ny islanders goalie.
 • Písnička ať žijí duchové.
 • Biertan.
 • Šišák helma.
 • Liliana vyznam jména.
 • Dovolená s andělem herci.
 • Canon eos 100d příslušenství.
 • Swiss naturevia laktobacily 5.
 • Zeměpisná síť pracovní list.
 • Honda prelude autoscout24.
 • Pamlsky pro psy 1kg.
 • Animace obrázků v powerpointu.
 • Antonyma slov.
 • Biorezonance brno lesna.
 • Cactus dbk.
 • Jedla soda a ocet do pracky.
 • Terénní mercedes.
 • Lego simpsons house bazar.
 • Brahmánky.
 • Spotřeba elektřiny rodinného domu.
 • Kulatý stůl ikea.
 • Malování podle čísel avengers.
 • Augustus první císař římský online.
 • Všechna lichá čísla.
 • Pdf creator 0.9 9.
 • Blokováno z důvodu ochrany vašeho soukromí.
 • Muzeum śląskie adres.
 • Vojenske hodnosti.
 • Multi cache.