Home

Elektrofilní substituce

Elektrofilní substituce jsou skupinou chemických reakcí, při kterých elektrofil nahrazuje jinou funkční skupinu v molekule; touto skupinou je většinou, ne však vždy, atom vodíku. Elektrofilní aromatické substituce jsou charakteristické pro aromatické sloučeniny a jsou důležitými postupy připojení funkčních skupin na benzenová jádra Elektrofilní substituce naftalenu. Naftalen se ve srovnání s benzenem substituje lépe. Například bromace probíhá i bez přítomnosti Lewisovy kyseliny. Největší elektronová hustota se v případě naftalenu nachází v polohách ?, tedy 1,4,5 a 8. Snadněji tedy probíhá substituce do ?-poloh Elektrofilní substituce arenů do prvního stupně: Jako substituci arenů do prvního stupně považujeme takovou substituci, při které dochází k navázání substituentu na aromatické jádro. Aby se jednalo o S E do prvního stupně, musí být aren bez substituentů. Elektrofilní substituce probíhá ve 3 fázích

Elektrofilní substituce Friedel-Craftsova acylace (fenol + acetylchlorid) Schématický zápis. Fenol působí +M efektem, tudíž má vyšší celkovou elektronovou hustotu a to v polohách 2,4 a 6. V tomto příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 4. + katalyzátor. 5.1.3. Elektrofilní substituce v jádře 38 5.1.4. Nukleofilní substituce 42 5.1.5. Reakce v postranních řetězcích 44 5.1.6. Redukce pyridinu 46 5.1.7. Příprava derivátů pyridinu 47 5.1.8. Významné deriváty pyridinu 48 5.2. Řada chinolinová 49 5.2.1. Chinolin (b enzo[b]pyridin) 49 5.2.2. Reakce na dusíku 49 5.2.3. Elektrofilní. Elektrofilní aromatická substituce vyžaduje katalýzu. Úkolem katalyzátoru je vygenerovat elektrofil. Tady dole můžete vidět reagovat katalyzátor, který takto vytvoří kladně nabitý elektrofil. Pamatujte, že elektrofilní znamená milující elektrony. Takže když je něco kladně nabité, bude to milovat elektrony Elektrofilní substituce je zahájena adicí elektrofilní částice na aromatický uhlovodík, kdy elektrofil je zachycen π-elektronovým oblakem aromatického systému (aromatický systém vykazuje zvýšenou elektronovou hustotu). Vzniká útvar označovaný jako π-komplex. π-komplex poté pomalu přechází na tzv

The incredible ibex defies gravity and climbs a dam | Forces of Nature with Brian Cox - BBC - Duration: 3:53. BBC Recommended for yo Většinově je reakčním mechanismem elektrofilní substituce. Další reakcí, která u organikovu probíhá je A N, tedy nukleofilní adice. Tato reakce je nejpoužívanější pro tzv. Grignardovy sloučeniny. Ty jsou označovány jako alkylační činidla, již z názvu lze odvodit, že umožňují navazování dalšího uhlovodíkového. Ovlivnění elektrofilní substituce. Substituenty vykazující vůči jádru kladný mezomerní efekt řídí vstup dalšího substituentu přednostně do poloh ortho- a para-. Tyto substituenty se nazývají substituenty 1. třídy a obecně usnadňují vstup dalšího elektrofilního substituentu na jádro Mechanismus elektrofilní aromatické substituce . Elektrofilní substituce - mechanismus . Elektrofilní halogenace . Elektrofilní halogenace - mechanismus Aktivace Lewisovou kyselinou (FeCl 3, FeBr 3, SnCl 4, ZnCl 2 atd.) Elektrofilní nitrace . Elektrofilní sulfonace

Elektrofilní substituce - Wikipedi

Elektrofilní aromatická substituce

Vysvětlení mechanismu elektrofilní aromatické substituce. Chemie, Organická chemie, Aromatické sloučenin 181 - Mechanismus elektrofilní bromace toluenu; 196 - Bromace pyridinu; 200 - Bromace anilinu; 245 - Aromatická substituce 3; 246 - Aromatická substituce 4; 288 - Bromace furanu; 289 - Nitrace pyrrolu; 290 - Acylace thiofenu; 291 - Pyrrol - možnost elektrofilní substituce; 293 - Nitrace pyridinu; 299 - Reaktivita aromátů 1; 301. Sulfonace benzenu jako příklad aromatické elektrofilní substituce. Další videa a interaktivní cvičení naleznete na https://cs.khanacademy.org O české překlad..

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

 1. Činidlo elektrofilní - např. H +, Cl +, CH 3 + Činidlo nukleofilní - např. H-, Cl-, CH 3-Chemické reakce se pak dále třídí podrobněji - např. adice elektrofilní, substituce radikálová - záleží na tom, které činidlo reakci zahajuje. Dělení chemických reakcí podle molekularit
 2. Elektrofilní aromatická substituce: Elektrofilní aromatická substituce je chemická reakce, která zahrnuje nahrazení atomu aromatické molekuly elektrofilem. Nukleofilní aromatická substituce: Nukleofilní aromatická substituce je typ chemické reakce, která zahrnuje substituci nukleofilu na aromatický kruh
 3. 2. Elektrofilní substituce na nasyceném atomu uhlíku. Syntetická využitelnost a její příklady. 3. Nukleofilní substituce na nasyceném atomu uhlíku. Vliv sousedních skupin, nukleofilu a odstupující skupiny na průběh reakce. Syntetické využití a jeho příklady. 4. Elektrofilní aromatická substituce. Syntetické využití
 4. Dusíkaté deriváty - nitrosloučeniny aromatické mají větší význam Fyzikální vlastnosti díky přítomným nábojům velmi polární skupina nitrosloučeniny jsou kapalné nebo pevné bílé nebo žluté Chemické vlastnosti Acidita primární a sekundární nitrosloučeniny mohou existovat ve dvou tautomerních formách aciforma je.
 5. Elektrofilní aromatická substituce. Na základě informací o vlastnostech benzenu, které již žáci znají, sami odvodí, jestli benzen vystupuje v reakcích jako činidlo nukleofilní nebo elektrofilní. Necháme žáky odvodit, že hlavní reakcí benzenu je elektrofilní aromatická substituce a porovnat tento fakt s typickou reakcí.
 6. Elektrofilní substituce na aromatickém jádře + X+ X+ π-komplex σ-komplex X H+ X H + Do jakých míst na již substituovaném aromatickém jádře se přednostně váže další substituent? O poloze vstupu dalšího substituentu rozhoduje druh již přítomného substituentu. Substituenty dirigující do polohy ortho-a para-substituenty 1.

Elektrofilní substituce - Jergy

Elektrofilní substituce: Chlorace furanu . furan 2 - chlorfuran 2,5 - dichlorfuran . Nitrace pyrrolu - za pomocí nitrační směsi HNO + H; pyrrol 2,5 - dinitropyrrol . Sulfonace. o ELEKTROFILNÍ SUBSTITUCE § Nitrace pyrrolu § Nitrace pyridinu § Bromace furanu o ADICE (probíhá nejsnáze u furanu ->má nejslabší aromatický charakter) § hydrogenace furanu § hydrogenace pyridinu - Příprava: o nejjednodušší se získávají z ropy a černouhelného deht Friedel-Craftsova elektrofilní substituce Od: balzac* 21.01.09 20:19 odpovědí: 2 změna: 23.01.09 19:30. Dobrý den, mám za úkol provést Friedel-Craftsova elektrofilní substituci, tedy : mám za úkol provést reakci s heterocyklem na bázi pyrimidinu, který je však v normálním prostředí. Elektrofilní substituce vinylcíničitých sloučenin. Přihlásit se. Digitální knihovna UPa.

oxidace, elektrofilní substituce s příklady a adice. U substituce je vysvětlen vliv prvního substituentu na další substituci. Závěrem jsou uvedeny nejvýznamnější areny, jejich význam a použití. Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál určený k samostudiu Celková velikost / počet stran 1 Elektrofilní aromatická substituce na aromatických halogenderivátech probíhá do polohy. 2 a 4. 3 a 4. 3. Reakcí halogenderivátů s kovy vznikají. příslušné alkany nebo aromáty a soli halogenkyselin. příslušné organokovové sloučeniny (= organokovy) příslušné alkoholy a soli halogenkyseli Elektrofilní substituce - typická reakce aromatických uhlovodíků, při níž reagují s elektrofilním činidlem, které vzniká během reakce, př. nitrace arenů (nitroskupina NO 2 v podobě nitroniového kationtu se zavádí do molekuly arenu Elektrofilní substituce - reakci začíná elektrofil. Radikálová substituce - reakci začíná radikál. Eliminace je chemická reakce organických sloučenin, při níž dochází ke vzniku násobné vazby mezi atomy, méně často vzniká cyklus. Ze dvou sousedních atomů v molekule sloučeniny se odštěpí atomy nebo skupina atomů.

Elektrofilní substituce u arenů . nitrace (výroba výbušnin): toluen + 3HNO 3 > H 2 SO 4 > trinitrotoluen + 3H 2 O; sulfonace (výroba čistících a mycích prostředků): benzen + H 2 SO 4 > H 2 SO 4 > benzen-SO 3 H + H 2 O; halogenace: benzen + Cl 2 > HCl + chlorbenzen; alkylace (výchozí látky alkylhalogenidy): benzen + CH 3 Cl > AlCl. adice elektrofilní. substituce elektrofilní. substituce radikálová. Do jakých poloh řídí vstup substituenty I. třídy? ortho. meta. para. Co z uvedeného PLATÍ o substituentech II. třídy? substituce usnadňují. substituci zpomalují. jsou to skupiny s dvojnou nebo trojnou vazbou. jsou to skupiny s jednoduchými vazbami. řídí. Fenol reaguje s bromem za vzniku bromderivátů fenolu - probíhá elektrofilní substituce (S E) na benzenovém jádře.S E je usnadněna přítomností -OH skupiny na benzenovém jádře, jelikož tato skupina patří mezi substituenty 1. třídy. Tito substituenti mají ve své struktuře na atomu, který je přímo vázán na benzenové jádro, volný elektronový pár, který jsou. This entry was posted in Maturitní otázky z chemie, Referáty, Studijní materiály z chemie and tagged Alkylace, Areny, Chemické reakce arenů (benzenu), chemie, Cyklické uhlovodíky, Cykloalkany, Elektrofilní substituce, maturita, maturita z Chemie, maturitní otázka z chemie, oxidace, Radikálová adice, referát, Styren, Toluen.

Terminace - reakce končí spojením (tj. zánikem) radikálů Elektrofilní substituce Činidlo s elektronovým deficitem reaguje s elektronově bohatým substrátem; původně vazebný elektronový pár zůstává substrátu, odštěpuje se kation (proton): R-X + E+ R-E + X+ Charakteristická pro aromatické sloučeniny (elektronově. Elektrofilní a nukleofilní substituce. Zdravím. Měl bych dotazy ohledně elektrofilních a nukleofilních substitucí. Začal bych nejdříve aromatickými sloučeninami. Když mám například toluen a chci k němu připojit další methyl, aby mi vznikl xylen. Vzhledem k tomu že methyl je substituent I. třídy, bude se methyl napojovat. Obecné metody p řípravy: intramolekulární nukleofilní substituce vicináln ě substituovaných amin ů, alkohol ů nebo thiol ů, jejichž substituent • je snadno odstupující skupina • může zaujmout k heteroatomové skupin ě antiperiplanární konformaci. R R R R NH2 X R R R N R H Báze R R R OH R X R R R SH R Elektrofilní aromatické substituce jsou charakteristické pro aromatické sloučeniny a jsou důležitými postupy připojení funkčních skupin na benzenová jádra. Electrophilic aromatic substitution reactions are characteristic of aromatic compounds, and are important ways of introducing functional groups of benzene rings Areny - poznámky 7.A GVN CHEMIE Areny - poznámky 7.A GVN Martin Konhefr, GVN 10. září 2008 názvosloví - monocyklické areny (názvosloví vychází z triviálních názvů) CH=CH2 benzen toluen kumen styren - názvy monocyklických arenů se odvozují na základě substituce CH=CH2 4-ethylstyren 1,2-diethyl-4-methylbenzen - xylény 1,2-dimethylbenzen orthoxylen o-xylen 1,3.

elektrofilní adice. radikálová adice. nukleofilní adice. substituce. dehydrogenace Oktanové číslo vyjadřuje: množství benzínové frakce získané z ropy. množství 1,2-dimethylheptanu v benzínu. vliv složení paliva na výkon benzínu. množství 2,2,4-trimethylpentanu v benzínu. množství 2,2,4,4-tetramethylbutanu v benzín Elektrofilní aromatická substituce. Elektrofilní alkylace (Friedel-Craftsova alkylace) Přesmyk přesunem protonu Přesmyk přesunem alkylu. Relativní rychlost Procenta izomeru Porovnání rychlosti a direktivního efektu nitrace derivátů benzenu R. Příprava 1-brom-2-nitro- a 1-brom-4-nitrobenzen

Nejprve probíhá elektrofilní substituce dimethylalylového kationtu do polohy C-4 na tryptofanu, přičemž vzniká 4-dimethylalyltriptofan. Ten může izomerovat na 4-isopentenyltryptofan. Z 4-dimethylalyltryptofanu vzniká dekarboxylací, N-methylací, oxidací a cyklizací chanoklavin, na němž dochází k uzavření dalšího kruhu a. Elektrofilní substituce na 6-členných heterocyklech Pyridin, pyrimidin elektronově chudé aromatické systémy obtížná elektrofilní substituce - snadná nukleofilní substituce Substituce elektrofilní: halogenace, nitrace, sulfonace v silně kyselém prostředí -obsadí se první místo elektronového ataku -dusík - Elektrofilní i radikálovou adici je možné provést v přítomnosti přebytku činidla, kdy postupně reagují obě násobné vazby v přímé analogii k reakcím alkenů. Zajímavější je případ, kdy elektrofilní nebo radikálovou substituci provádíme v přítomnosti pouze jednoho ekvivalentu činidla Elektrofilní adice Elektrofilní aromatická substituce Nukleofilní substituce Radikálová substituce Eliminace Nukleofilní adice Portály: Chemie. WikiMatrix. Mechanismus elektrofilní adice je dvoustupňový. WikiMatrix. Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby Substituce elektrofilní S E podléhají jí zejména aromatické uhlovodíky areny, je to pro ně typická reakce Reakce -elektronového systému aren ů s elektrofilním činidlem, které vzniká vprůběhu reakce vždy za přítomnosti katalyzátoru (umožní vznik elektrofilu) příklady: nitrace, halogenace, sulfonace, alkylace, acylac

Mechanismus aromatické elektrofilní substituce (video

Elektrofilní substituce TBF50-51, SBT52, BST52 a SBS52 probíhají se stejnou regioselektivitou. U dalších hetero-cyklů (SBF53, SBT54 a N-meťhyl-BSP27) byly provedeny pouze acetylace. Formylace FI probíhala snadno12, ale další elektrofilní substituce (bromace, nitrace a benzoylace) ztroskotaly n Struktura: alkylhalogenid vazba C - Cl je polární -I efekt ovlivňuje C na kterém se vytvoří +náboj C může být napaden nukleofilní částicí alkenylhalogenid funguje -I efekt, ale také +M tzn. volný el. pár Cl se konjuguje s elektrony dvojné vazby na vzdálenějším C se vytvoří - a může být atakovaná elektrofilní. Mechanismy organických reakcí: elektrofilní adice na násobnou vazbu; nukleofilní adice na karbonyl; adičně-eliminační reakce na karbonylu; eliminační reakce; elektrofilní aromatická substituce; nukleofilní aromatická a vinylová substituce; nukleofilní alifatická substituce; substituce

Areny, aromaticita. Aromatická elektrofilní substituce, direktivní vlivy substituentů. Reakce v postranním řetězci, radikálová halogenace. Alkoholy a fenoly - struktura, acidobazické vlastnosti. Reakce alkokolů s halogenovodíky, dehydratace a oxidace alkoholů. Ethery a jejich reaktivita. Karbonylové sloučeniny Elektrofilní substituce na jádře thiofenu (nitrace, halogenace, sulfonace, acylace), hydrogenace. Šestičlenné heteroaromáty s jedním heteroatomem: Reakce pyridinu na dusíku . 3 (protonace, oxidace). Reakce pyridinu s elektrofily (nitrace, halogenace, sulfonace) a s nukleofily. Reakce alkylpyridin Aromatická elektrofilní substituce - srovnání benzenu a naftalenu, kinetické a termodynamické řízení. (McMurry, 8. vydání: kap. 15 a 16.1-16.6, 24.9). Reakce v postranním řetězci - benzylový radikál a kation, radikálová halogenace, oxidace na karboxylovou kyselinu, redukce (acyl na alkyl - Clemmensen, Wolff-Kižněr - a na. Elektrofilní aromatické substituce na arenech (nitrace, halogenace, sulfonace, chlorsulfonace, Friedelova-Craftsova alkylace a acylace). Radikálové adice (fotochemická adice chloru). Redukce (adice vodíku). Oxidace (oxidace aromatického jádra za vzniku anhydridů). Reakce v postranním řetězci aromatického jádra (radikálové.

ELU

a - halogenkyseliny se většinou vyrábějí přímou halogenací organických kyselin za přítomnosti katalyzátoru, kterým je červený fosfor. reakce probíhá jako elektrofilní substituce. R - CH 2 - COOH + Cl 2 à R - CH(Cl) - COO Elektrofilní substituce probíhá pouze do polohy 5. Nejvýznamnější deriváty pyrimidinu jsou - uracyl, cytosin a thymin což jsou součásti nukleových kyselin. Pyrimidinový kruh je taky součástí vitamínů B1 a B2. Mezi deriváty pyrimidinu patří také některé sulfonamidy a kyselina barbiturová Reakční profil elektrofilní substituce (adice/eliminace) Výchozí stav Přechodový stav 1 -reaktant Meziprodukt Přechodový stav2 -produkt Konečný stav Reakční koordináta. CHEMIE AROMATICKÝCH SLOUČENIN Katalytický cyklus alkylace benzenu propylenem (Friedel-Crafts nitrosloučenin, redukce, elektrofilní substituce, příprava, výroba, použití nitrosloučenin Anotace Nitrosloučeniny formálně vznikají náhradou jednoho a více atomů vodíku v alkanu či arenu nitroskupinou. Aromatické nitrosloučeniny mají ovšem větší význam. Nitrosloučeniny se poměrně snadno redukují neušlechtilými kovy •Elektrofilní substituce furanu je preferenčně orientována do pol. 2 •Furan je nereaktivní ve smyslu nukleofilní substituce •Snadno vstupuje do Dielsovy- Alderovy reakce •Kyselost: pK a (v pol. 2) 35,6 Dipólový moment: 0,71 D •Z léčiv obsahujících furanový žno jmenovat ranitidin (H 2 antihistaminikum), dantrole

Předemět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutné napsat zápočtový test, ve kterém je třeba získat 60% bodů Obsah: substituce nukleofilní, eliminace, adice, elektrofilní substituce na aromatickém jádře, reaktivita karbonylu a analogických skupin, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, oxidace, redukce, molekulární přesmyky, degradace, výpočty v preparativní organické chemii. Publikace je doplněna tabulkami varu a hustoty vybraných. Chemie (15 - 20 let) Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a. Substituce elektrofilní na již substituovaném benzenu - Pokračování z minulého roku - B) substituenty 2. Řádu >>> Substituent obsahuje částečný kladný náboj >> způsobuje posun elektronů po Pí vazbách směrem k substituentu, dochází ke snížení hustoty elektronů na jádře, sloučenina je méně reaktivn

Elektrofilní substituce aminů běží pouze u aromatických aminů. Skupina NH 2 je substituentem 1. třídy. Diazotace a kopulace. aminy ufo bluetooth 4. Only US$40.86, buy best aminy ufo bluetooth 4.0 stereo headset hands free two battery voice control 3d sound sale online store at wholesale price Tedy kromě toho, že elektrofilní začíná elektrofil a nukleofilní nukleofil. Jak rozliším, který je který? Uzamčená otázka. Co to znamená substituce radikálová? (1 odpověď) Co říkáte na vynález tablet proti opilosti? Myslíte si, že by to byl užitečný vynález? (8 odpovědí).

Elektrofilní substituce - jde o to, že se postupně nahrazují atomy vodíků v molekule aromatického jádra za různé substituenty jako například nitroskupinu -NO 2 - tento proces se nazývá nitrace, pokud jí provedeme na toluenu do třetího stupně (nahradíme tři vodíky za-NO 2 ) vznikne nám trinitrotoluen (konkrétněji. Již zmíněným mechanismem elektrofilní substituce dochází k tvorbě nitrobenzenu. Po oddělení kyselin a alkalickém praní se mononitrobenzen (MNB) hydrogenuje v reaktorovém uzlu, který kombinuje trubkové a adiabatické reaktory. Katalyzátorem jsou oxidy mědi a zinku na nosiči. Tlak je 2-3 bar, teplota 250 až 280 °C

Elektrofilní aromatická substituce je organická reakce, při které je atom připojený k aromatickému systému (obvykle vodík) nahrazen elektrofilem. Mezi nejdůležitější elektrofilní aromatické substituce patří aromatická nitrace, aromatická halogenace, aromatická sulfonace a alkylace a acylace Friedel-Craftsova reakce 1) Elektrofilní substituce - furanu, pyrrolu a thiofenu. Stejně jako u benzenu zde přednostně probíhají elektrofilní substituce. Substituce probíhá převážně na uhlík C2, to je do α-polohy vedle heteroatomu, protože vzniká stabilnější sloučenina. Reaktivita klesá v pořadí furan > pyrrol > thiofe

Elektrofilní substituce I. (1. Halogenace ( (kation (bromný, chlorný),: Elektrofilní substituce I Elektrofilní substituce potom probíhá právě v těchto polohách. Nazývají se substituenty 1.třídy, též orto- a para- orientující . - M nebo -I substituenty odčerpávají elektrony z celého jádra, nejvíce ale právě z poloh orto- a para- , proto je v polohách meta - více elektronů, než v polohách orto- a para Jaký je rozdíl mezi nukleofilní a elektrofilní substituční reakcí? Při nukleofilní substituční reakci daruje nukleofil své elektron

Video: Substituce elektrofilní - podrobně - YouTub

Organická Chemie:Organokovy - MojeChemi

9. Elektrofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku. Aromatická elektrofilní substituce - substituce do druhého stupně (mechanismus), srovnání benzenu, naftalenu, pyrrolu, furanu, thiofenu a pyridinu, kinetické a termodynamické řízení. 10. Radikálové reakce -Elektrofilní aromatická substituce na aromatických halogenderivátech probíhá do polohy 2 a 4 -Reakcí halogenderivátů s alkalickým kovem vznikají příslušné alkany a soli halogenkyselin -Organokovy obsahují hořčík a se strukturou C-Mg-X, kde X=halogen, se nazývají Grignardova činidla. Mechanismy reakcí: nukleofilní a elektrofilní substituce, radikálová a elektrofilní adice, synchronní adice, cis- a trans- eliminace, oxidace a redukce. Reakce budující uhlíkatý skelet. Požadavky: Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia. Osnova přednášek: 1. Struktura organických sloučenin, vlastnosti kovalentní vazby.

adice, eliminace, substituce, přesmyk...pokud by šlo, tak i nějaký příklad. A také vztahy homolýza, heterolýza, koligace, koordinace + činidla-radikálové, nukleofilní, elektrofilní (jaký je mezi nimi rozdíl, nebo co je pro ně typické?) Děkuji moc, na tuto látku jsem chyběl a teď si s tím nevím moc rady.. Alkeny - struktura, elektrofilní a radikálové reakce na dvojné vazbě a v řetězci. 3. Alkyny - kyselost, alkylace aniontu. Reaktivita trojné vazby. Stereochemie organických Areny - aromaticita, elektrofilní substituce, mechanismus, základní typy reakcí. 9. Alkoholy a fenoly - struktura, acidobazické vlastnosti, reakce s. Kyselina sírová se reakce neúčastní, odebírá pouze vodu, která se při nitraci uvolňuje. Pokud bychom tedy chtěli přesný zápis reakce, pak by se kyselina sírová psala nad šipku. Nitrace probíhá mechanismem elektrofilní substituce. Bezpečnost: Kyselina sírová i dusičná jsou silné žíraviny; Nitrocelulóza je vysoce.

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

Podléhají hlavně substitučním reakcím (elektrofilní substituce) Zdroje a příprava . Vyskytují se v černouhelném dehtu; Z ropy se získávají tzv. aromatizací (cyklizace, dehydrogenace) Vlastnosti . Benzen, toluen a xyleny jsou kapaliny; Vícecyklické (naftalen, anthracen, fenanthren) jsou pevné látk Chemická rovnice = symbolický zápis, kterým se popisuje výsledek chemické reakce. Má vždy 2 strany -> - na levé straně se zapisují látky (prvky, chemické sloučeniny apod.), které do reakce vstupují - tzv. reaktanty- na pravé straně jsou látky, které reakcí vznikly - tzv. produkty reakc elektrofilní substituce Proč substituce? máme 6 aromatickýchprotonů, pokudbudemepřidávatjiné substituenty (Cl, OH,...), budeme je zaměňovat za jeden z těchtovodíků - jdetedy o substituc radikálová substituce - charakteristická pro sloučeniny s nepolárními kovalentními vazbami (alkany), dochází k homolitickému štěpení vazeb a vznikají radikály. elektrofilní substituce - typická pro aromatické uhlovodíky. Nukleofilní substituce - nukleofilní činidlo reaguje s uhlíkovým atomem s částečn

Alkeny a cykloalkeny E-ChemBook :: Multimediální

2. Elektrofilní substituce na nasyceném atomu uhlíku. Molekularita reakce. Syntetická využitelnost a její příklady. 3. Nukleofilní substituce na nasyceném atomu uhlíku. Molekularita reakce. Syntetické využití a jeho příklady. Vliv sousedních skupin na složení produktu. Kvalitativní hodnocení nukleofilu a odstupujících. 1. Funk ční vzorec kyseliny máselné je: CH 3CH 2CH 2COOH.Zapište ostatní typy vzorc ů. a) strukturní b) molekulový c) empirický 2. Uhlovodík obsahující 92,31% uhlíku a 7,69% vodíku má relativní molekulovou hmotnos

Chemie Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce,. Jak už bylo řečeno dříve, nukleofilní substituce na aromátech je usnadněna, pokud na aromátu jsou přítomné elektrofilní skupiny (-NO 2, a podobně). Jako příklad uvádíme výrobu 2,4-diaminobenzen sulfonové kyseliny, kde výchozím polotovarem je 2,4-dinitrochlorbenzen: NH 2 + H 2 S O 4 NH 3 + HS O 4-+ H 2 O NH 3 + HS O 4-H 2 O. Adice elektrofilní (Alkeny a Alkiny) zánik násobné vazby; hydrogenace, halogenace, hydrohalogenace, hydratace; Důkazy násobné vazby . Odbarvení bromové vody. podstatou je adice bromu na nenasycenou vazbu, kterou se brom spotřebuje a zbarvení zmizí (viz výše) Odbarvení roztoku hypermangan

Halogenace aromatických sloučenin (video) Khan Academ

23. DUSÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ • obsahují ve svých molekulách vazbuC - N• dusík je ve svých sloučenináchtrojvazný OBECNÝ VZOREC NÁZEV DERIVÁTU R - NO2 NITROSLOUČENINY R - C≡ N NITRILY AR - N = N - AR AZOSLOUČENINY [AR - N+≡ N]x- DIAZOSLOUČENINY R - NH2/ substituce elektrofilní, substituce nukleofilní, substituce určitý integrál, substituce příklady, substituce rovnice, substituce matematika, substituce radikálová, substituce chemie, substituce integraly, substituce domácím mazlíčkem, mezní míra substituce Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu ACA03E - Chemie organická Reference vyučujících předmětu ACA03E - Chemie organická Reference vyučujícího Ing. CSc. Vladimír Pive 15. Nukleofilní substituce na nasyceném a nenasyceném atomu uhlíku. Mechanismus, stereochemie, využití. Nukleofilní substituce aromatických sloučenin. 16. Elektrofilní adice k nenasyceným systémům, elektrofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku. 17. Radikálové reakce. Halogenace, adice HBr a thiolů. 18. Oxidace a redukce.

2. Alkeny - struktura, elektrofilní a radikálové reakce na dvojné vazbě a v řetězci. 3. Alkyny - kyselost, alkylace aniontu. Reaktivita trojné vazby. Stereochemie organických sloučenin s jedním nebo dvěma centry chirality. 4. Nukleofilní substituce (SN1 a SN2) - stereochemie a mechanismus. 5 elektrofilní aromatická substituce probíhá zprvu podobně jako elektrofilní adice, na elektrony chudá částice interaguje s elektrony bohatým aromatickým jádrem dokončena je podobně jako E2, báze vytržením protonu stabilizuje molekulu Br-Br FeBr3 Br H FeBr4 Br + HBr + FeBr Elektrofilní substituce aromatická (43) ? Adice na alkeny a alkyny (39) ? Radikálová substituce (26) ? Nukleofilní substituce alifatická (42) ? Nukleofilní substituce aromatická (36) ? Nukleofilní acylová substituce (22) ? Eliminace (19) ? Nukleofilní adice (36) ? Přesmyk (2) ? Kondenzační reakce karbonylových sloučen (20) Pojmenujte 10 Naftalen Toluen Benzen Anilin Pro areny je typická reakce: Pojmenujte 10 Radikálová substituce Elektrofilní substituce Nukleofilní substituce Elektrofilní adice Alkany a cykloalkany reagují s bromem mechanismem: Pojmenujte 10 Substituce elektrofilní Substituce nukleofilní Substituce radikálové Adice radikálové Doplň. Zeige Seite 1. Gefunden: 0 zur Phrase Elektrofilní aromatická substituce passende Sätze.Gefunden in 0 ms.Seien Sie gewarnt: Translation Memories kommen aus vielen Quellen und werden nicht überprüft. Sie sind durch menschliche Hand geschaffen aber durch Computer verwaltet, was Fehler verursachen könnte

Elektrofilní substituce - Wikiwan

-typická reakce je substituce elektrofilní-na začátku elektrofil, který velmi rychle reaguje s aromatickou sloučeninou a vzniká π komplex → vytvoření kovalentní vazby, vzniklý útvar nazýváme σ komplex . HALOGENACE - vnesení atomu chloru (popřípadě Br), katalyzátor halogenid železitý nebo hlinit Svoboda J.: Organická chemie I.1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2005. ISBN 80-7080-561-

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky – MojeChemieOrganická Chemie:Dusíkaté deriváty a heterocykly – MojeChemiePPT - NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN PowerPointNauka o lesním prostředíAromatické sloučeniny - ppt stáhnoutESO

alkyny - charakteristika, příklady vzorců, vlastnosti, elektrofilní adice, elektrofilní substituce, hydrogenace, tautomery, výroba, vlastnosti a použití 26) Aromatické sloučeniny charakteristika aromatického stavu, typy chemických typy chemických reakcí - elektrofilní substituce d Biochemie thyroidních hormonů Vytášek 2010 Thyroxin (T4) 3,5,3´,5´-tetrajodothyronin Biosyntéza thyroxinu Hlavní syntetizovaný thyroidní hormon je thyroxin, ale trijodothyronin je desetkrát biologicky aktivnější Prekursorem pro syntézu thyroidních hormonů je derivát tyrosinu Biosyntéza probíhá na tyrosinových zbytcích vázaných v bílkovině štítné žlázy. V tomto kurzu se seznámíme s pojmy, jako je aromaticita. Na příkladech se naučíme rozeznávat aromatické látky od těch, které se tak jenom tváří. Dále se zaměříme na základní reaktivitu aromátů, která je reprezentována elektrofilní aromatickou substitucí 1.3.4. ELEKTROFILNÍ AROMATICKÁ SUBSTITUCE TÝKAJÍCÍ SE NEJEN UHLOVODÍKŮ 1.3.4.1. Mechanismus Elektrofil vytváří nejdříve π-komplex, u kterého je zachována aromaticita. Pak se v místě nejvyšší elektronové hustoty elektrofil kovalentně naváže za vzniku nearomatického σ-komplexu, což můžeme demonstrovat na benzenu. E H. Názvosloví včetně triviálních názvů, aromatický stav, delokalizace, stabilita benzenového jádra a odraz v reaktivitě benzenu, mechanismus elektrofilní aromatické substituce, opakovaná substituce, mezomerií efekt, význam a využití arenů, toxicita. 19. Halogenderiváty a organokovové sloučenin

 • Specialista na křečové žíly.
 • Žonglování obchod.
 • Reddit hold my beer.
 • Squash václavské náměstí.
 • Vw bug weight.
 • Bezpečnostní schránka air bank.
 • Canadian rockies map.
 • Trvalá depresivní porucha.
 • Diskuzní forum motor.
 • Faze csgo wiki.
 • Naleziště minerálů vysočina.
 • Vánoční koleda obsazení.
 • Školní jídelna přelouč obránců míru 1025 okres pardubice.
 • Cesa vutbr zapis.
 • Aberometrie.
 • Camera 4k 60p.
 • Ral 3006.
 • It střední škola olomouc.
 • Cz 75 sp 01 phantom.
 • Tempo autokrém.
 • Noční zvuky zvířat.
 • Chesapeake bay retriever povaha.
 • Periskop nahoru a dolů celý film.
 • Recyklovaný papír 300g.
 • Nhl 14 xbox 360.
 • Detsky ostrov prague.
 • Philips sonicare diamondclean amethyst.
 • Prodam garaz v krupce.
 • Znamení byk.
 • Slintani u dvouleteho ditete.
 • Němečtí zajatci v usa.
 • Jak zvýšit vodu v těle.
 • Typy rodin referát.
 • Krem do dortu pro rocni dite.
 • Zálivka na kuřecí salát.
 • Rychlostní limity lotyšsko.
 • Polevka z koziho masa.
 • Užovka stromová potrava.
 • Leoš mareš srdce text.
 • Nejlepší domácí žitný chléb.
 • Cheesecake bez tvarohu.