Home

Určete součet všech čtyřciferných čísel

Určete součet všech čtyřciferných čísel sestavených z číslic 1, 3, 5, 7 když se číslice v čísle nesmí opakovat. Určete počet všech čtyřciferných čísel dělitelných devíti, v jejichž dekadickém zápisu nejsou jiné číslice než Určete součet všech přirozených čísel menších než 45, která nejsou dělitelná třemi. Řešení; ukaž. Určete počet čtyřciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná třemi nebo sedmi kombinatorika: kombinatorické pravidlo součtu, kombinatorické pravidlo součinu. Úloha 1.7. Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu není nula a ze zbývajících devíti číslic se v něm každá vyskytuje nejvýše jednou Příklad 1-1.1.3* Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, která lze vytvořit z cifer 0, 1, 3, 5, 8. Apple Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel, jestliže: největší je rovno 3m - 2. Výsledek má být 9m - 9, ale vůbec nevím, jak k tomu dojít.. Budu moc ráda za rady, jak na postup

B) Postup řešení je podobný jako v úloze A). Rozdíl bude pro výpočet čtyřciferných čísel. Na prvním místě mohou být čísla: 1,2,3,4,5 - celkem 5 číslic. (Proč? Menší než 6000.) $5 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 2520$ Počet všech nejvýše čtyřciferných přirozených čísel menších než 6000 je: $2520 + 648 + 81 + 9. Určete počet všech šesticiferných přirozených čísel, jejichž ciferný součet je číslo sudé. Řešení: (zobrazit text) Na první cifře nemůže být číslice 0, potom může být libovolná a poslední cifru doplníme tak, aby ciferný součet byl sudé číslo: $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 450000 Určete počet všech pěticiferných přirozených čísel dělitelných čtyřmi, v nichž se vyskytují pouze číslice 1,2,3,4,5. Jsou dány cifry 0,2,4,5,8,9. Určete kolik lze vytvořit přirozených čísel: čtyřciferných větších než 5000 s opakováním cifer . dvojciferných sudých bez opakován Určete počet všech přirozených čísel menších než 500, v jejichž dekadickém zápisu jsou pouze cifry 3, 5, 7, 9, každá nejvýše jednou. Úloha 2.46. Osm hostů se má ubytovat ve třech pokojích, které mají čísla 1, 2, 3. Pokoj č. 1 je třílůžkový, pokoj č. 2 také a pokoj č. 3 je dvoulůžkový

Určete počet všech čtyřciferných čísel dělitelných devíti, která můžeme napsat užitím číslic \(0, 1, 2, 5, 7\). Přitom se mohou číslice v čísle i opakovat. Nápověd Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu není nula a ze zbývajících číslic je každá použita nejvýše jednou. Kolik z těchto čísel je větších než 9000? Kolik jich je menších než 3000? 1. 3) Určete počet všech čísel dělitelných šesti ze všech pěticiferných čísel v jejichž zápisu je každá z číslic 0,1,3,4,7 nejvýše jednou. V sešitě mám toto řešení, ale vůbec ho nechápu. Pro 0 -> 4!. Pro 4 -> 4-3!. Pak sečteno 4! + 4!-3! Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel sestavených z číslic 1, 3, 5, 8, 9 tak, že se v něm každá číslice vyskytuje nejvýše jednou. ( 120 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla. Součet 20 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je. Čísla Určete počet všech přirozených čísel menších než 4183444, pokud každé je současně dělitelné 29, 7, 17. Jaký je jejich součet? Určete

Určete počet všech nejvýše čtyřciferných přirozených čísel s různými číslicemi, která jsou sestavena z číslic \(0,2,4,6,8\). Výsledek: \(\boldsymbol{164}\) Sečteme počet jednociferných, dvouciferných, trojciferných a čtyřciferných čísel, sestavených podle zadání úlohy; čísla přitom nemohou začínat. Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel sestavených z číslic {1, 3, 5, 8, 9} tak, že se v něm každá číslice vyskytuje nejvýše jednou. Řešení Ukáza

Určete počet všech přirozených čísel větších než 300 a menších než 5000, v jejichž zápisech se vyskytují cifry 2, 3, 4 , 6, 9, a to každá nejvýše jednou. [ ] 2. Z kolika prvků lze sestavit 992 variací druhé třídy bez opakování? [ ] 3. Na sportovním kurzu vybíráme do závodu tříčlenná družstva, v nichž má. Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel dělitelných devíti, v jejichž dekadickém zápisu nejsou jiné číslice než 0, 1, 5, 7. Řešení: (zobrazit text) Ciferný součet uvažovaných čísel je nejvýše $ 4 \cdot 7 = 28$ Ahoj, nevíte někdo jak spočítat součet všech přirozených dvojciferných čísel, tuším, že to jde nějak pomocí kombinatoriky. Nerad bych to u přijímaček sčítal jednotlivě;) zabralo by mi to asi moc času:D a k jiným příkladům už bych se nedosta Určete počet všech přirozených čísel menších než 4183444, pokud každé je současně dělitelné 29, 7, 17. Jaký je jejich součet? Neznáme číslo

4) Určete dvojciferné číslo, které má ciferný součet 11 a zaměníme-li pořadí jeho číslic, dostaneme číslo o 45 větší. 5) Sečtěte čísla DCXXVII a CDXXII. Jejich součet zapište opět římskými číslicemi. 6) Kolik je všech dvojciferných čísel? 7) Kolik je všech trojciferných čísel Určete počet všech deseticiferných přirozených čísel, jejichž ciferný součet je roven třem. Kolik z nich je sudých? ( 55; sudých je 46(Určete, kolik čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic čísla 238 832. ( V těchto číslech se každá číslice vyskytuje nejvýše tolikrát, kolikrát je v čísle 238 832.) ( 5 Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, jejichž dekadický zápis je složen z číslic \(1,2,3,4,5\) (každá se může opakovat), která jsou dělitelná a) pěti, b) dvěma, c) čtyřmi

kombinatorika Směs dokončen

Určete počet všech šesticiferných přirozených čísel, jejichž ciferný součet je číslo sudé. Řešení: (zobrazit text) Na první cifru nemůže zvolit číslici 0, další čtyři cifry volíme libovolně a poslední cifru pak doplníme tak, aby ciferný součet byl sudé číslo: $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5. 5. Kolik trojciferných čísel je dělitelných sedmi? Jaký je jejich součet? 6. Kolik čtyřciferných čísel menších než 1500 je dělitelných sedmi? Určete jejich součet. 7. Kořeny kvadratické rovnice jsou druhý a sedmý člen v rostoucí aritmetické posloupnosti. Kolik členů této posloupnosti dá součet aspoň 50? 8 Která to jsou čísla? Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o pět větší než předcházející, je 204. Která čísla to jsou? 6. Součet čtyř po sobě jdoucích celých čísel, z nichž každé následující je o pět větší, než předcházející, je 2. Určete tato čísla. 7

Aritmetická posloupnost - Slovní úloh

Kombinatorika - Základní kombinatorická pravidl

Na poslední místo m ůžeme vybrat celkem p ět čísel celkov ě 5 8 8 7 6 13440⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = možností. P ř . 5: Ur či po čet všech sudých p ětimístných p řirozených čísel s různými ciframi První z čísel je dvojnásobkem nejmenšího dvojciferného čísla, druhé číslo je druhá mocnina čísla 6. Urči třetí číslo. Nejmenší dvojciferné číslo je 10, dvojnásobek je 20. Druhá mocnina čísla 6 je 36. 1. 20. 2. 36. 3. X. Aritmetický průměr se vypočítá jako součet všech čísel dělený jejich počtem Kolik trojmístných přirozených čísel je dělitelný číslem 25? Největší číslo Najděte největší číslo takové, že: 1.žádná číslice se v něm neopakuje, 2.součin každých dvou číslic je lichý, 3.součet všech číslic je sudý. Součet 20 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je Součet dvou přirozených čísel je o 50 % větší než jejich rozdíl. Menší z obou čísel je 15. Určete větší z obou čísel. Řešení: Jako první si musíme uvědomit, co znamená být o 50 % větší. Pokud je A o 50 % větší než B, tak to můžeme zapsat jako \(A = \frac32B\)

MuDisMat - Příklad

1. Zapište číselné výrazy a určete jejich hodnotu : a. podíl čísel 36 a 4 znásobte jejich součtem; $\large \frac{36}{4} . (36+4) = 9 . 40 = \mathbf{360}$ b. od součtu čísel 846 a 52 odečtěte podíl čísel 426 a 6. $\large (846 + 52) - \frac{426}{6} = 898 - 71 = \mathbf{827} Určete všechna přirozená čísla n, pro něž platí Každé z devíti čísel v tabulce je přirozené a napsané nejvýše jednou, proto součet S všech čísel v tabulce bude alespoň S = 1+2+:::+9 = 45,což je součet devíti nejmenších přirozených čísel. Už víme, že tento součet S musí být dělitelný čtyřmi, a proto.

MNOHOČLENY součet tří po sobě jdoucích čísel

Kombinatorika - webová učebnice pro žáky středních škol

 1. 3. Kolik různých přirozených čtyřciferných čísel s různými ciframi lze sestavit z cifer 1,2,3,4,5? Kolik z nich je dělitelných pěti? Kolik z nich je lichcých? 4. Určete počet všech přirozených čísel větších než 2000, v jejichž zápisech se vyskytují cifry 1, 2, 4, 6, 8 a to každá nejvýše jednou. 5
 2. Kolik možných kódů lze vytvořit? 59 049 9) Určete, kolik značek Morseovy abecedy lze vytvořit sestavením teček a čárek do skupin o čtyřech prvcích. 16 10) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel sestavených z číslic 1, 3, 5, 8, 9. 625 11) Kufřík má zámek s pěti kotoučky, na nichž jsou číslice 0,1.
 3. Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápise není cifra nula a ze zbývajících devíti cifer se žádné neopakují. Řešení: Na první místo máme 9 možností volby, na druhé 8, na třetí 7 a na čtvrté 6 (aby se cifry neopakovaly
 4. 1. Určete všechny dvojice (m;n) přirozených čísel, pro něž platí m + s(n) = n + s(m) = 70; kde s(a) značí ciferný součet přirozeného čísla a. (Jaroslav Švrček) 2. Určete, pro která přirozená čísla n lze tabulku n n vyplnit čísly 2 a 1 tak, aby součet všech čísel v každém řádku a v každém sloupci byl roven 0
 5. Určete součet těchto hodnot. Určete počet všech reálných čísel , pro než má rovnice dva různé kořeny v množine sudých přirozených čísel
 6. Určete součet obvodů a součet obsahů všech takto vzniklých čtverců. Železné roury se skládají do vrstev tak, že roury každé vrstvy horní zapadají do mezer vrstvy spodní. Do kolika vrstev jsou složeny 102 roury, má-li nejhornější vrstva 3 roury

Kombinatorika - variace, permutace, kombinace - úloh

 1. Př. Zjistěte součet přirozených čísel 1+2+3+4+5+6+7+.....+100. Př. V aritmetické posloupnosti určete první člen a diferenci, víte-li, ţe platí: a) a 6 = - 1 3 a 16 s 26 = 104 b) s 5 = 60 s 10 = 170 c) s 10 = s 11 = 16
 2. Největší společný dělitel čísel 6 a přirozeného čísla p se rovná 3, nejmenší společný násobek těchto čísel se rovná 30. Určete číslo p. Je dán interval . Vypočítejte součet všech racionálních čísel z tohoto intervalu, jejichž zápis zlomkem v základním tvaru má ve jmenovateli číslo 6
 3. strana 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ludmila Všetulová Výrazy, hodnota výrazu Výraz je předpis jedné nebo více operací, zápisy obsahují: čísla = konstanty písmena = proměnné Příklad: 4a3; (a+b)2; 2x3 - ; Člen výrazu - členy výrazu jsou od sebe odděleny operátory sčítání nebo

skupině bude stejný. Určete největší počet skupin, které může takto vytvořit. (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) jiný počet 21. Zapište číslo 0, nebo 1 do každého políčka tabulky 5 ×5 tak, aby každý čtverec 2 ×2 této tabulky obsahoval právě tři stejná čísla. Najděte největší možný součet všech čísel takové. 8. Určete, jakou podmínku musí splňovat první člen aritmetické posloupnosti s diferencí d 1000 5, aby platilo s 20 t. 9. Vypočítejte součet všech přirozených dvojciferných čísel. 10. Určete součet všech sudých čísel, která vyhovují nerovnici x 2 53x 150d 0. 11. .Dokažte, že součet prvních n lichých čísel je 2 n 12

4. Osm čísel tvoří aritmetickou posloupnost. Určete ji, víte-li, že součet prostředních členů je 41 a součin krajních 114. 5. Mezi čísla z t r vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196. 6. Mezi čísla s w t y vložte 5 čísel tak, aby čísla tvořila aritmetickou posloupnost. 7 [Protože součet daných devíti čísel je roven 45, musí být součet všech čísel v každém řádku a v každém sloupci roven 45 : 3 = 15, což je liché číslo. Lichých čísel je v tabulce o jedno víc než sudých. Navíc 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 10. Je-li tedy v prostředním poli tabulk 7.Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel. 8.Z kolika prvků je možné vytvořit 420 dvoučlenných variací bez opakování? 9.Kolik různých telefonních stanic lze zapojit, jsou-li všechna telefonní čísla šesticiferná? Nulu na prvním místě nepřipouštíme. 10

Čemu je roven součet všech těchto čísel? 315. 325. 335. 345. Určete součet libovolných 5 malých čtverců ležící v jedné řadě nebo sloupci tohoto čtverce za předpokladu, že je součet v každé řadě i sloupci vždy stejný. 65. 75. 80. 8 b) Vypočtěte součet všech 50 členů posloupnosti. c) Určete, kolikátým členem posloupnosti je číslo 100. 16) V obci se příjmy obyvatel každým rokem zvýší o 50 % oproti příjmům z předchozího roku. Během každého dvouletého období však peníze ztratí polovinu své hodnoty

Kombinatorika - karlin

Kombinatorika příklady - Poradte

Dané posloupnosti jsou určeny rekurentně. vyjádřete je vzorcem pro n tý člen: Str.16/1.8 Určete první člen posloupnosti (an)∞n=1, pro kterou platí a4 = 7 a dále pro všechna přirozená n je an+1= an-3. Str.16/1.10 Dané posloupnosti jsou určeny rekurentně.Vyjádřete je vzorcem pro n-tý člen 4. Následující posloupnosti zadané vzorcem pro n-tý člen vyjádři rekurentně 5 Prvočísla a čísla složená Prvočíslo je každé přirozené číslo, které má právě dva různé dělitele, číslo 1 a samo sebe. Nejmenším a jediným sudým je prvočíslo 2 2) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná. a) 5 [1980] b) 4 [2250] 3) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel větších než 2000, která jsou dělitelná. a) 2 [3981] b) 10 [781] 4) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel menších než 8000, ve kterých. úlohy | obdélník a součet čísel; Dobrý den, 85m,u=32,5m. určete délky stran Př. součet dvou čísel je 15,součet čísel k nim převrácených je 5/18. Mohutnost všech přirozených čísel končících na 5 je totiž.

(Ciferný součet je součet všech čísel zapsaných jednotlivými číslicemi v zápisu čísla a) 5. Přirozené číslo a je dělitelné jedenácti, právě když je jedenácti dělitelný součet čísel zapsaných jednotlivými ciframi sudého řádu zmenšený o součet čísel zapsaných jednotlivými ciframi lichého řádu v zápisu. b) Součet všech čísel ve vrcholech trojúhelníku bude ***. c) Součet všech čísel na místech F, G, H bude ***. 15. Tereza má právě 13 desetikorunových, 9 dvacetikorunových a 9 padesáti korunových mincí. a) Vypočtěte, jakou celkovou částku má Tereza. b) Určete, kolika způsoby může Tereza celkem vyplatit přesně 100 Kč

Příklad: Součet dvou čísel - slovní úloha z matematiky (19693

Kombinatorika - Univerzita Karlov

Největší společný dělitel dvou (tří a více) čísel je číslo, které dělí všechna čísla a je zároveň největší takové. Největšího společného dělitele najdeme tak, že určíme prvočíselné rozklady všech čísel a vezmeme součin všech společných prvočísel v těchto rozkladech Varianta C KOMBINATORIKA 19 Příklady k procvičení: 1) Určete počet všech pěticiferných přirozených čísel, ve kterých se kaţdá číslice vyskytuje nejvýše jednou a které jsou dělitelné a) 5 [5712] b) 4 [6720] 2) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná a) 5 [1980] b) 4 [2250] 3. 3. Určete počet způsobů, jimiž lze umístit všechny bílé šachové figurky a) na dvě pevně zvolené řady šachovnice 8 x 8; b) na libovolné dvě řady šachovnice 8 x 8. 4. Určete počet všech deseticiferných přirozených čísel, jejichž ciferný součet je roven třem. 5

součet oxidačních čísel všech atomů prvků obsažených v elektroneutrální molekule je roven nule. Příklad: H 2 SO 4--> oxidační čísla prvků H I, S VI, O-II--> součet ox.čísel 2.I + 1.VI + 4.(-II) = 0 součet oxidačních čísel všech atomů prvků obsažených ve víceatomovém iontu je roven počtu elementárních náboj 5. Osm čísel tvoří aritmetickou posloupnost. Určitě je, pokud víte, že součet prostředních členů je 41, součin krajních je 114 G. Galilei doporučil vsadit na součet 11, protože P (11)> P (12). 5. Dlouhodobé výzkumy na stejném území ukázala, že ze 100 000 dětí se 82 170 dožije 40 let a 37 930 se dožije 70 let Určete součet tří čísel, která z našeho místa uvidíme, až se kruh otočí ještě o dalších 90 2. Krychle po celou dobu ležela na stěně s číslem 6. Určete maximální možný součet všech šesti čísel na krychli.<br /><br />Něco málo jsem vyřešili, ale ne vše Určete pravděpodobnost toho, že součet náhodně zvolených kladných pravých zlomků není větší než jedna a současně jejich součin není větší než . 2.38. Autobus přijíždí na zastávku každé 4 minuty, tramvaj (má zastávku vedle) každých 6 minut. Určete pravděpodobnost, že se cestující dočká

kombinatorika Variace bez opakování

Faktoriál čísla Příklad: Kombinatorika Variace bez opakování: Variace k-té třídy z n prvků je uspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý prvek se v ní vyskytuje nejvýše jednou. Permutace bez opakování: Permutace z n prvků je každá variace n-té třídy z těchto prvků bez opakování. Kombinace bez opakování: Kombinace k-té třídy z n prvků bez. Kombinatorická pravidla součtu a součinu1.1 Určete počet všech trojciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se každá cifra vyskytuje: a)právě jednou, b) nejvýše jednou, c) právě dvakrát, d) nejvýše dvakrát, e) právě třikrát, f) nejvýše třikrát.1.2 Určete počet všech čtyřciferných. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Matematické Fórum / Výpočet součtu všech dvojciferných

 1. 3. Určete počet dvojic (a;b) celých kladných čísel (1 5 a < b 5 86), pro které je součin ab dělitelný třemi. [C-51-II-1] 4. Určete počet všech čtyřmístných přirozených čísel, která jsou dělitelná šesti a v jejichž zápisu se vyskytují právě dvě jedničky. [C-56-S-1] 2. Pro kladná reálná čísla a, b.
 2. Číslo 25 696 jsme nejprve zaokrouhlili na tisíce. Pak jsem stejné číslo zaokrouhlili na stovky a nakonec jsme číslo 25 696 zaokrouhlili na desítky, Jaký je součet všech tří takto zaokrouhlených čísel
 3. Součet čísel na protějších stěnách hrací kostky je vždy 7, tedy proti číslu 1 je 6, proti 3 je 4 a proti 5 je 2. Milan postavil z pěti hracích kostek stavbu. Všechny kostky natočil stejně, a to tak, 16.3 Určete počet všech různých cest z S do C kolem vodní plochy, které maj
 4. 56. Je dána množina X všech čtyřciferných přirozených čísel a množina . a) Zdůvodněte, proč . b) Určete . Řešení: a) Každý prvek množiny Y je také prvkem množiny X. b). 57. Je dána množina X všech čtyřciferných přirozených čísel a množina . a) Zdůvodněte, proč . b) Určete . Řešení

Obsah obdélníku je 81,25 . Zvětšíme-li jeho délku o 5 mm, zvětší se jeho obsah o 4%. Určete jeho rozměry. Rozdíl dvou čísel je 15. Součet 20% prvního a 60% druhého čísla je také 15. Najděte tato dvě čísla. Hmotnost plného sudu vody je 92 kg. Po vypuštění 30% vody se snížila hmotnost na 68 kg bude součet bodů na kostkách 5. bude součet bodů na kostkách menší než 5 (1/36 0,25 0,75 1/9 1/6) Hodíme dvakrát hrací kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že. padne alespoň jednou liché číslo. padne dvojice sudých čísel. padne součet osm. padne součet větší než deset (0,75 0,25 5/36 1/12) 3. Hodíme dvakrát hrací. Určete a vypište součet všech čísel uložených v posloupnosti čísel a1, a2, , an, která jsouvětší než daná hodn ota x. Tusi do proměnné x načtěte příkazem čti(x). Předpokládám e, že prvky posloupnosti jsouuloženy v jednorozměrné V oboru reálných čísel řešte rovnici : 5. Zjistěte, pro které x je možno určit součet řady. a tento součet určete. 6. Součet nekonečné konvergentní geometrické řady je 9, součet druhých mocnin všech . jejích členů je roven 40,5. Napište tuto řadu. 7. V oboru reálných čísel řešte rovnici : 8

Příklad: Součet všech členů - slovní úloha z matematiky

 1. Urči součet prvních deseti členů aritmetické posloupnosti , pro kterou platí : a) , b) , d c) , d) , 8. Určete takové nejmenší číslo , pro něž je v aritmetické posloupnosti větší než 60. 9. Vypočtěte součet všech dvojciferných celých kladných čísel
 2. 2. Určete součet všech přirozených čísel, která vyhovují soustavě nerovnic 5 3 1 9 2 15 2 2 19 2 4 2 11 x x x x x x Řešením soustavy nerovnic je interval (2,7;6 , vyhovují čísla od tří do šesti, součet je 18. 3. Vypočtěte součet prvních pěti členů geometrické posloupnosti
 3. Z (je množina všech celých čísel, A =−2;3 . Určete všechny prvky množiny A ∩ Z. Řešení: A∩Z={−1;0;1;2;3} 1 bod Vypočtěte 50 % z čísla 21 000. Výsledek vyjádřete rovněž ve tvaru mocniny. Řešení: 21 000∶2=2999 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 Vlak má tři vagony, všechny se stejným počtem míst
 4. počet všech čtyřciferných čísel a V 3 (5) počet čtyřciferných čísel, které mají na začátku nulu. V V V 2 2 1 (5) (5) (4) 36 (čísla dělitelná čtyřmi, mají poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi, tj. 20 a 12) Určete původní počet prvků
 5. Hodíme 3 kostkami. Vypište všechny možnosti, při kterých je součet padlých čísel 12. Určete počet všech čtyřciferných čísel tvořených z cifer {0,1,2, .9}, číslice se neipakují. 4536 Kolik pěticiferných čísel je možné sestavit z číslic {0,1,3,4,7}?(číslice se mohou opakovat). 62

13.Délky hran kvádru tvoří tři po sobě jsoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete jejich velikost a povrch kvádru, je-li jejich součet 24 a objem kvádru 312 cm2. [K215, ČVUT 227 délky, VŠE18/99 S, 3 cm, 8 cm, 13cm, 334cm2] 14.Urči součet všech přirozených čísel sudýc Součet dvou čísel je nula. Určete obě čísla, víte-li, že čtvrtina prvního čísla se rovná polovině druhého čísla. [ 0 a 0 ] Součet dvou čísel je 38. Určete je, jestliže dvě třetiny prvního čísla se rovnají třem pětinám druhého. [ 18 a 20 ] Součet dvou čísel je 120 Uzavřenost tedy znamená, že pro součet a součin vždy jako výslednou hodnotu operace obdržíme přirozené číslo, pro odčítání a dělení to ovšem ve všech případech neplatí. Důležitá poznámka: Na tomto webu ve všech videích a materiálech které tvořím automaticky předpokládám, že nula není přirozeným číslem vždy jí jedna růže zbude. Určete, kolik růží květinářka měla, víte-li, že jich bylo méně než 200. Řešení: Počty růží jsou společné násobky čísel tři, čtyři, pět a šest zvětšené o 1, které jsou menší než 200. Hledáme tedy společné násobky uvedených čísel menší než 200, které pak zvětšíme o 1

Document 1162022 slideum

součet dvou čísel je 15,součet čísel k nim převrácených je 5/18. určete obě čísla; takže b musí být mezi 0 a 6 a součet všech b musí být 6 - možností je tolik, kolik pořád složité, Určete velikost úhlu (4 odpovědi) Vázaný extrém funkce o 2 proměnných. Vypočtěte součet vložených čísel. 63. Mezi čísla −25 a −9 je vloženo pět čísel tak, že spolu s danými čísly tvoří sedm po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti. Vypočtěte prostřední z vložených čísel, součet vložených čísel a součet všech sedmi čísel Určete součet řešení rovnice . (a) (b) (c) (d) (e) žádné z uvedených: 5. Čtyři studenty 1. ročníku, dva 2. ročníku a tři 3. ročníku postavíme do řady. Určete součin všech reálných čísel , pro která se graf funkce dotýká osy . (a) (b) (c) (d) (e) žádné z uvedených: 15. Určete součet všech kořenů rovnice. Určete součet všech reálných kořenů dané rovnice. x4 −20x2 +64 = 0 1 A 0410−10 B −041010 C −041010 D −041010. Určete všechny společné body osy x a grafu funkce f: y = x2 +x−2 x+1. 1 A XX Určete množinu všech řešení rovnice x4 −16 = 0 v oboru reálných čísel. 1 A.

Pomůžete mi prosím s příkladem do matiky - posloupnosti

D2. Určete všechny dvojice celých kladných čísel ma n,pro něž platí 37+27m = n3. [59-B-S-1] 2. V oboru reálných čísel řešte rovnici x3 + p 3 2 2 p x2 1 + 2 x 14 2 1 = 0; víte-li, že má alespoň jeden celočíselný kořen. Případné iracionální kořeny zapište v jednoduchém tvaru bez odmocnin iracionálních čísel Příklad. Určete všechny hodnoty reálných parametrů p a q, pro něž má každá z rovnic x(x −p) = 3+q, x(x +p) = 3−q v oboru reálných čísel dva různé kořeny, jejichž aritmetický průměr je jedním z kořenů zbylé rovnice. Řešení. Z Vi`etových vztahů pro první rovnici dostáváme, že součet kořenů je p Určete množinu všech řešení rovnice x4 −16 = 0 v oboru reálných čísel. 1 A Určete součet zbývajících reálných kořenů rovnice x3 −7x+6 = 0, když víte, Určete součet všech reálných kořenů dané rovnice. (3. posloupnost o součtu 286. Určete počet vložených čísel a diferenci takto vzniklé posloupnosti. b) Oč je větší součet všech násobků tří od 1 do 452 než násobků pěti? VI. a) Určete n-tý člen aritmetické posloupnosti, pro kterou platí Sn n n 32. b) Dokažte, že posloupnost 1 3 2 2 2 136 n n n n n je aritmetická. VII Určete všechna a ∈ R, pro která platí f(a)−f(a− 2) < 10. 6. Určete součet všech trojciferných čísel, která po dělení osmi dávají zby-tek 5. 7. Napište v algebraickém tvaru 1+i 1− 2i − i 1+i 8. Určete, kolika způsoby můžeme ze sedmi mužů a pěti žen vybrat pěti-člennou skupinu, ve které jsou právě dva muži. 9

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL . 6 . l o h . y . 52 Zapište všechna . přirozená čísla_!, pro která platí 74 Určete nejmenší počet kuliček, kter by se dal rozdělit Zapište součet všech prvočísel vě tších než 20 a zároveň menších než 30. Určete 6. Určete, kolik roků vám bude, když budete staří 1 000 měsíců. 7. Určete, kolik celých týdnů tvoří milion dnů. 8. Určete, jaký je nejmenší počet číslic, které musíme v zápisu součtu čtyř čísel . nahradit nulou, aby součet těchto čísel byl 987. (Nulou může být nahrazena . libovolná číslice.) 5 5 5. 4 4 Vypočítej součet všech šesticiferných čísel, z nichž každé má dekadický zápis obsahující Řešení: Počet všech čísel, která má smysl uvažovat je 6! = 720. Na prvním místě (statisíce) se objeví každá z číslic právě 120krát (5! = 120). to představuje 143 čtyřciferných sudých čísel (1 000 až 1. Online Didaktický test z matematiky - jarní termín (jaro) 2019 ze státní maturity spolu se zadáním, výsledky a detailním postupem řešení

Matematické Fórum / Aritmetická posloupnost

 1. Před třídou stojí studenti. Všichni, až na jednoho, odejdou do třídy. Počet těch, kteří odešli do třídy zjistíme tak, že od jedné pětiny všech studentů odečteme 3 a umocníme na druhou
 2. Určete součet všech lichých přirozených čísel menších než 100. V aritmetické posloupnosti s 13 členy je první člen 2 a poslední - 4. Vypočtěte diferenci a součet sn. V aritmetické posloupnosti s n členy je první člen 14, poslední člen - 1 a diference je - 3. Vypočtěte počet členů a součet sn
 3. čtverce atd..Určete součet obsahů a obvodů všech takto vzniklých čtverců. 12) Zapište všechny kvadratické rovnice, které mají kořeny a) čtyřikrát. o čtyři. větší než jsou kořeny rovnice . 13)Určete definiční obor funkce: . 14) Řešte v nerovnici: . 15) Řešte v rovnici s parametrem
 4. 7. Kolik různých šesticiferných čísel lze zapsat číslicemi 0, 2, 3, 5, 7, 9, nemá-li se žádná číslice opakovat. [600] 8. Zvětší-li se počet prvků o 1 , zvětší se počet permutací 5krát. Určete počet prvků. Proveď zkoušku. [4] 9. Zvětší-li se počet prvků n o dva, zvětší se počet permutací 72krát. Určete n.
 5. Kombinatorika-součet čtyřciferných čísel
 • Instagram nejde přidat popisek.
 • Skartace zdravotnické dokumentace 2018.
 • Přesmyčky pro děti.
 • Modulační zesilovač.
 • Mercedes e 2018.
 • Hemangiomy na kůži.
 • Zatec 11 sud.
 • Nejčtenější blogy.
 • Uho s houbami.
 • Křesťanská pouť.
 • Předplatné s dálniční známkou 2019.
 • Labradoodle chovná stanice.
 • Cviky na krční páteř video.
 • Jak zvýšit vodu v těle.
 • Philips azur performer gc3811/80.
 • Skudci tymianu.
 • Červené fazole se slaninou.
 • Student do 26 let včetně.
 • Kavitace gynekologie.
 • Notebook rozlišení 1920x1080.
 • Ac dc ostrava 2019.
 • Očkování panama.
 • Romer kidfix xl.
 • Jeremy sumpter billionaire ransom.
 • Walmart.
 • Městské divadlo brno hudební scéna.
 • Jednoduchá dřevostavba.
 • Břinkoklapkostroj.
 • Kůň kinský na prodej.
 • Elitní jednotky starověku.
 • Vancouver canucks hráči.
 • Mor včelího plodu.
 • Foukací harmonika lidl.
 • Čas svatebního obřadu.
 • Osek klášter pivovar.
 • Srnčí špic.
 • Jak se starat o kotě.
 • Jak vytvořit obsah ve wordu 2007.
 • Vlan switch.
 • Suchá zídka cena.
 • Amblyopia.