Home

Obsah a obvod lichoběžníku

lichoběžník, obsah lichoběžníku, obvod lichoběžníku. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Lichoběžník - vzorce Čtverec Obdélník Trojúhelník Rovnoběžník Kružnice. Obvod lichoběžníku. Obsah lichoběžníku. Střední příčka lichoběžníku Obvod lichoběžníku Obvodem lichoběžníku rozumíme součet délek všech 4 stran lichoběžníku. Lichoběžník je čtyřúhelník, který má vždy dvě strany rovnoběžné 2. Vypočítejte obsah lichoběžníku A D: a = 0,7 cm, c = 0,3 cm, v = 2,5 mm. 3. Vypočítejte délku ramen rovnoramenného lichoběžníku A D, znáte-li délky základen a obvod: a = 6,6 cm, c = 0,17 dm, o = 157 mm. 4. Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku A D s pravým úhlem při vrcholu A, je-l Úvod Matematika Obvod a obsah lichoběžníku Obvod a obsah lichoběžníku. Obvod lichoběžníku vypočítáme jako součet délky strany A, B, C a D. Obsah lichoběžníku je veličina, která vyjadřuje velikost jeho plochy. Obsah lichoběžníku vypočítáme jako součin (součet stran A a C) a délky výšky, to celé vydělíme 2

obsah lichoběžníku (nejjednodušeji: ((a+c)*v)/2) o : obvod lichoběžníku (součet všech stran, tedy a+b+c+d) Vlastnosti lichoběžníku . Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžn. obsah kruhu, obvod kruhu logaritmy, lineární funkce římské číslice, prvočísla obsah čtverce, obsah obdélníku objem válce, objem kvádru objem krychle, obsah trojúhelníku malá násobilka, velká násobilka obsah lichoběžníku, Pythagorova věta goniometrické vzorce, zlomky oblíbené materiály A Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, uhlopříčky, úhly, výšku, střední příčku lichoběžníku, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej čtyři veličiny a ostatní výpočet spočítá. lze počítat obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, nepravidelný v různých jednotkách. Kalkulačka délky ploch

Lichoběžník - vzorce pro obvod lichoběžníku, obsah

 1. Obsah a obvod. Online kalkulačky provádějí výpočet obsahu a obvodu rovinných geometrických útvarů. Na stránkách naleznete rovněž vzorce, nákresy a postupy výpočtů
 2. Obvod a obsah lichoběžníku. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 3. Jak spočítáme obsah lichoběžníku? Odvodíme si vzorec, ale uvidíme, že si ho můžeme pamatovat v různých podobách
 4. Obvod lichoběžníku -% Obsah lichoběžníku -% Spustit test. Klíčová slova . Pro obsah lichoběžníku vynásobíme součet stran \(a\) a \(c\) výškou ke straně \(a\). Tím získáme dvakrát větší obsah než potřebujeme, tedy vzoreček pro obsah lichoběžníku je
 5. Obvod lichoběžníku Obvod znamená vymezení nějaké plochy, jde o hraniční křivku rovinného útvaru nebo její délku. a +b +c +d o= Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Obsah lichoběžníku Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost plochy
 6. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Obvod lichoběžníku — Matematika

 1. Délky základen a velikost výšky na základnu lichoběžníku jsou v poměru 5:3:2, obsah lichoběžníku je 128 cm 2. Vypočítejte délky základen a výšku na základnu tohoto lichoběžníku. RR lichoběžník Vypočítejte obsah a obvod stavebního pozemku ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku se základnami 120m , 95m a výškou 50m
 2. Nejdříve hodně stručně k teorii, kdyby náhodou někdo nevěděl. Obvod tělesa je součet délek všech jeho stran, vyjadřuje se v metrech a odvozených jednotkách. Obvod se obvykle značí písmenkem O.Obsah tělesa je velikost plochy, které těleso tvoří, počítá se v metrech čtverečních, matematicky se čtvereční metr vyjadřuje pomocí dvojky v horním indexu: m 2
 3. Vzorce. Obvod kruhu (i kružnice) o poloměru r je o=2\pi r.Pro průměr d platí o = \pi d.. Obsah kruhu o poloměru r je S=\pi r^2.Pro průměr d platí S = \frac{1}{4} \pi d^2.. Konstanta \pi se nazývá též Ludolfovo číslo. \pi je iracionální číslo, což znamená, že nejde vyjádřit zlomkem ani zapsat přesně v desítkové soustavě. Přibližná hodnota \pi je 3,14159265

Obvod a obsah lichoběžníku pracovní lis

 1. Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních. Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod . Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod.
 2. OBVOD A OBSAH LICHOBĚŽNÍKU A) OBVOD - obvod lichoběžníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran - vzorec:= + + + Př.: Vypočítej obvod.
 3. Obvod a obsah Vypočítejte obvod a obsah čtverce s délkou úhlopříčky 30 cm. Kruhy Obsah kruhu vepsaného do čtverce je 6. Jaký je obsah kruhu opsaného kolem čtverce? Vepsaný obdélník Obsah kruhu je 216. Urči obsah vepsaného obdélníku, jehož jedna strana je 5. Obsah 21 Obsah jednoho čtverce je 81 cm 2, obsah druhého je 225.

Přepočítej si příklady na Obvod a obsah rovinných útvarů. Obvod i obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu či lichoběžníku najdeš na Priklady.com Slovní úlohy na obsah a obvod K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 1. Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1300 bodů mistrovství. Obsah lichoběžníku K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek Obvod: o na a= = = ⋅ =5 5 6,18cm 30,9cm Obsah: 2 2 5 5 6,18 4,25cm 65,7cm 2 2 2 a S n a ρ = = = ⋅ =ρ Pravidelný p ětiúhelník s nejkratší úhlop říčkou o délce 10 cm, má obvod 30,9 cm a obsah 65,7cm 2. Př. 8: St řední p říčka rozd ělí lichob ěžník na dva menší lichob ěžníky. Ur či pom ěr jejich obsah ů

Vypočítat obvod a obsah lichoběžníku na JakSpočítat

Obvod a obsah. délka videa 11:00. Při venčení školníkova psa se Kája naučí odvozovat vzorce pro výpočet obvodu čtverce, obdélníku, lichoběžníku a trojúhelníku na příkladu budov a jejich tvarů Opakování základních znalostí o lichoběžníku a vyvození vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníku ze vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku. Autor: Mgr. Radomír Macháň (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů další materiály k tomuto očekávanému. Rovnoběžník, kosodélník, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčky. Rovnoběžník Zvaný též kosodélník, je čtyřúhelník, jehož protější strany jsou rovnoběžné, jeho vnitřní úhly jsou zpravidla nepravoúhlé. V případě pravoúhlých vnitřních úhlů se pak jedná o obdélník

PPT - Obvod a obsah lichoběžníku PowerPoint Presentation

Obvod a obsah lichoběžníku Otevřete si učebnici str.68 a opište si hnědý rámeček Př. Urči obvod a obsah lichoběžníku, je-li a=6cm b= 4cm c = 4cm d = 3cm v = 3cm o = ?cm S = ?cm2 o = a +b +c +d S = (+).. Název šablony Obvod a obsah lichoběžníku Šablona číslo 11 Předmět Matematika Ročník 2 Číslo sady 08 Autor Mgr. Romana Štěpánková Označení VY_42_INOVACE_SADA08_M_11 2 3. Vypoěte v celých metrech délku plotčt u kolem zahrady, která má tvar pravoúhlého lichoběžníku Vzorec pro výpočet obsahu lichoběžníku vychází ze vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku. Vzorec: = ( + )∙ součet základen krát výška děleno dvěma Příklady: Vypočítej obsah lichoběžníku, jehož základny mají velikost 12 cm a 8 cm. Výška lichoběžníku je 5 cm. Proveď náčrt

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Tématický okruh: Geometrie Téma: Obvod a obsah lichoběžníku Ročník: 7. Anotace: Tento pracovní list slouží k praktické aplikaci učiva o lichoběžníku. Pracovní list lze použít i pro práci ve dvojicích. Očekávaný výstup a klíčové kompetence: Žák načrtne a sestrojí. Obsah trojúhelníku A je ó î cm2, IABI = 6 cm. Vypočítej výšku ke straně AB. 6. Vypočítejte obvod lichoběžníku A D: a = mm, b = ð cm, c = 1,4 cm, d = 0,45 dm. 7. Vypočítejte obsah lichoběžníku A D: a = , d m, c = 0,93 dm, v = 5,1 cm. 8. Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku A D s pravým úhlem při vrcholu A, je-l Obsah trojúhelníku přes poloviční obvod. a, b, c - strany trojúhelníku. p - poloviční obvod. p=(a + b + c)/2. Obsah nerovnoramenného lichoběžníku. a - dolní základna. b - horní základna . h - výška lichoběžníku. Vzorec obsahu lichoběžníku, (S): Výpočet online. a 1. Obsah a obvod rovnoběžníků je to čtyř úhelník, jehož 2 protější strany jsou rovnoběžné a. Obdélník b. Čtverec c. Kosočtverec 2. Obsah a obvod trojúhelníka 3. Obsah a obvod lichoběžníku 4. Obsah a obvod pravidelného n - úhelníku 5. Obsah a obvod kružnice a kruhu Délka kružnice a kruhového oblouku Obsah kruhu a jeho část 1. Obsah a obvod rovnoběžníků je to čtyř úhelník, jehož 2 protější strany jsou rovnoběžné a. Obdélník b. Čtverec c. Kosočtverec 2. Obsah a obvod trojúhelníka 3. Obsah a obvod lichoběžníku 4. Obsah a obvod pravidelného n - úhelníku 5. Obsah a obvod kružnice a kruhu Délka kružnice a kruhového oblouku Obsah kruhu a.

Vypočítejte délku strany čtverce a jeho obvod, je-li obsah čtverce 225 cm2. [a =15 cm, o = 60 cm] = 2 =4 =√ =60 =15 2. Zahrada obdélníkového tvaru má delší stranu 2x větší než kratší stranu. Délka plotu kolem zahrady je 116,4 m. Určete rozměry zahrady. [38,8 m, 19,4 m Výpočet objemu kvádru, obsahu lichoběžníku. Modifikace programu kalkulačka (1 - obsah čtverce, 2 - obvod čtverce apod. Doporučené: Vzdálenost dvou bodů ve 2D, poloha dvou přímek ve 2D Čtyřúhelníky rozdělujeme na: Rovnoběžníky - čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník Lichoběžníky - obecný, pravoúhlý, rovnoramenný. Určete obvod a obsah lichoběžníku. [45 cm; 82 cm2] Délky základen lichoběžníku jsou a = 4,2 . 108 metrů, c = 8 . 107 metrů, výška v má velikost 4,8 . 105 metrů Jak spočítáme obsah lichoběžníku? Odvodíme si vzorec, ale uvidíme, že si ho můžeme pamatovat v různých podobách.Další videa a interaktivní cvičení naleznete.

Objemy a obsahy — Matematika

Obvod a obsah lichoběžníku. Objevujte materiály. Smíšená čísla 2 [4.a,b,va] - polohová s umístěnou str. A Vypočítejte obvod a obsah tohoto lichoběžníku. Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 2905 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: napište první příspěvek Nejlepší odpověď. OBVOD A OBSAH ROVINNÝCH OBRAZCŮ - část II. pracovní list SOŠ 1. V kosočtverci je poměr úhlopříček e:f 4:3, jeho obvod je 600 cm. Určete jeho obsah. 2. Průřez železničního náspu má tvar rovnoramenného lichoběžníku, sklon svahů je 61°30´ a jejich délka je 3,5 m, horní šířka náspu je 7 m 8. Lichoběžníky - rozdělení, vlastnosti, konstrukce, obvod, obsah, slovní úlohy Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné (základny) a zbývající dvě strany jsou různoběžné (ramena). Vzdálenosti dvou protějších rovnoběžných stran se říká výška lichoběžníku. Součet všech vnitřních úhlů lichoběžníku je 360° Nebo pro obsah lichoběžníku platí také vztah: kde je poloviční obvod Pak pro tvůj případ vyjde. Offline #13 16. 10. 2013 15:17 jirin97 Příspěvky: 54 Škola: Gymnázium Dr. Václava Šmejkala Pozice: Student Reputace: 0 . Re: Úloha - obsah lichoběžníku

Lichoběžník, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčky, výšk

Obvod lichoběžníku - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

Lichoběžník - vypočet stran, obvodu, obsahu, úhlopříček

 1. Vypočítejte obvod a obsah tohoto lichoběžníku. Offline #2 22. 09. 2013 11:25 jelena Jelena Místo: Opava Příspěvky: 29972 Škola: MITHT (abs. 1986) Pozice: plním požadavky ostatních Reputace: 97 . Re: Obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku. Zdravím
 2. Pravoúhelníky, jejichž obsah je shodný s obvodem. (2 odpovědi) Prosím o vyjádření uhlu alfa ze vzorce pro obvod a obsah kruhové výseče. (1 odpověď) matematika 2 výpočty (1 odpověď) Délka jedné odvěsny pravoúhlého trojúhelníku se rovná 75% délky 2. odvěsny.Určete obvod trojúhelníku,je-li obsah 24cm2
 3. g) Jsou v lichoběžníku protilehlé strany rovnoběžné? 3. Vypočítej obvod lichoběžníku (velikost stran je v centimetrech). 4. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška: a = 6 cm, c = 8 cm, v = 3 cm. 5. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška
 4. Příklad 19 : Vypočtete obsah čtverce a velikost strany čtverce s úhlopříčkou u = 5 cm. Příklad 20 : Je možné, aby jeden a ten samý čtverec měl : a) obvod 36 cm a obsah 49 cm2; b) obvod 44 cm a obsah 121 cm2; c) numericky stejné číslo obvod i obsah; d) stranu 5 cm a úhlopříčku 5. 2

Obsah a obvod — online výpočty, vzorc

Obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné a další dvě zbývající různoběžné. Názvy stran Názvy stran se podobají názvům rovnoramenného trojúhelníku, jen s tím rozdílem, že má dvě základny. Dvě protilehlé strany vzájemně rovnoběžné se nazývají základnami a zbývající dvojice různoběžných stran se nazývá rameny Obsah učiva 8. ročníku. Opakování a prohloubení učiva z matematiky 7. Ročníku - celá čísla - racionální čísla, početní výkony s nimi - procenta - obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku - objemy a povrchy těles - shodná zobrazen Online kalkulačka vykonáva výpočet obsahu lichobežníka. Na stránkach sú uvedené dôležité vzorce, nákresy a stručný zrozumiteľný popis. Náš web vám umožní ľahký a rýchly výpočet ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

str. 192, cv. B-10 Vypoéítejte délku stiední piíéky p lichobéžníku, znáte-li obsah a výšku. B-lO. S = 108 mm2, v = 0 9 cm 108 : 12 OBSAH A OBVOD ČTYŘÚHELNÍKŮ - studijní materiál 18 Dnes si ukážeme vzorce pro výpočet obsahů a obvodů čtyřúhelníků. Co je to obsah? Obsah značíme S a počítáme ho např. pokud chceme zjistit, kolik papíru bychom potřebovali na výrobu nějakého čtyřúhelníku. Obsah je v mm2, cm2, dm2, m2, km2, a, ha

Obsah lichoběžníku - trojúhelníky – GeoGebra

M7_Obvod_rovnobezniku.ppt (800 kB) 5.4.2. Obsah rovnoběžníka: Postup, jak vypočítat obsah rovnoběžníka včetně řešených a neřešených příkladů. M7_Vypocet_obsahu_rovnobezniku.ppt (812 kB) 5.4.3. Obvod lichoběžníka: Postup, jak vypočítat obvod lichoběžníka včetně řešených a neřešených příkladů potřebný na pocínování plechu tvaru lichoběžníku o základnách 345 cm a 276 cm a výšce 182 cm? 6. Určete plošný obsah omítkové zdi dle obrázku 2. (Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.) 7. Ve čtvercové síti na obrázku 3 má strana čtverce tvořícího síť délku 1 cm. Vypočtěte obvod a obsah obrazců na tomto obrázku Jaký je obvod a obsah - Trojúhelníku, čtverce, obdélníku, lichoběžníku a rovnoběžníku? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaký je obvod a obsah - Trojúhelníku, čtverce, obdélníku, lichoběžníku a rovnoběžníku?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Obsah lichoběžníku určeného dvěma třísložkovými vektory (2 odpovědi) napsal vzorec pro obvod a obsah pravidelného mnohoúhleníku a tak ale udělat podíl obvodu a obsahu zvládneš ne? Prostě vem ten vzorec na obsah n-úhelníku a poděl to jeho. Vypočítejte výšku, obvod a obsah lichoběžníku. Zítra máme další hodinu a výška má délku 4 metry. Vypočítejte délky ramen Výsledky vypočítal VikiTron engine, jehož zdrojové kódy jsou zdarma ke stažen.

Velikost střední příčky (spojnice středů ramen) lichoběžníku je rovna aritmetickém průměru velikostí základen +. Obsah lichoběžníku = (+) ⋅. Lichoběžník je určen čtyřmi prvky, např. délkami jeho stran. Z nich lze určit i jeho výšku Téma: Obsah lichoběžníku Vezměte si školní sešit a napište si nadpis Obvod a obsah lichoběžníku Otevřete si učebnici str.68 a opište si hnědý rámeček Př. Urči obvod a obsah lichoběžníku, je-li a=6cm b= 4cm c = 4cm d = 3cm v = 3cm o = ?cm S = ?cm2 o = a +b +c +d S = (+). 2 o = 6 + 4 + 4 + 3 S = (6+4).3

Obvod a obsah lichoběžníku

obsah rovnoběžníku je DVOJNÁSOBNÝ než obsah původního lichoběžníku (použili jsme 2 stejné lichoběžníky) obsah lichoběžníku se vypočte 2 a c v S kde a, c jsou základny lichoběžníku a v je příslušná výška obsah = součet obou základen vynásobit výškou a vydělit dvěma ŘÍA Y Č 1) Určete délku stran obdélníku, je­li obvod 38 cm a obsah 84 cm . 2 2) vypočítejte obsah koosčtverce, je­li délka jeho strany a = 4,3 cm a poloměr vepsané kružnice = 1,2 cm. 3) Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512 cm M 7. B 6. - 8. 4. Dotazy k učivu pište na mail renata.zahorska@zsostrovacice.cz Po kontrole minulých příkladů pokračujte nadpise M7 - 19. 6. (144.h) OPAKOVÁNÍ - OBVOD A OBSAH LICHOBĚŽNÍKU - k dnešnímu opakování využij tento odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4362.

Obsah lichoběžníku (video) Obsah a obvod Khan Academ

Obvod lichobežníka

12) Vypočti obsah a obvod rovnoramenného lichoběžníku, je-li dán poměr základen 4 : 3, rameno b = 13 cm a výška v = 12 cm. 13) Kružnici s poloměrem r je vepsán pravidelný šestiúhelník Obvod lichoběžníku vypočítáme jako součet délky strany A, B, C a D. Obsah lichoběžníku je veličina, která vyjadřuje velikost jeho plochy » Obsah lichoběžníku. Počáteční údaje. --- 2D tvary --- Elipsa Kruh Kruhový sektor Lichoběžník Obdélník Pravidelný mnohoúhelník Trojúhelník Trojúhelník (Heron) Čtverec. Vypočtěte obvod a obsah pravidelného šestiúhelníku o straně délky a = 2 cm 51. Pravidelnému šestiúhelníku je vepsána kružnice o poloměru 1,5 cm. Vypočtěte obvod a obsah šestiúhelníku. 52. Kružnici o průměru 1,2 dm je opsán pravidelný pětiúhelník. Vypočtěte jeho obvod a obsah. 53

Matematika: Rovinné útvary a tělesa: Lichoběžník - obsah a

PPT - Rovnoběžník a lichoběžník PowerPoint Presentation

Obsah lichoběžníku - RV

Obsah lichoběžníku vypočítáme, vynásobíme-li součet délek jeho základen výškou a vydělíme dvěma. Dotazy, nejasnosti, odpovědi, výsledky pište na: zs.ukoly@seznam.cz Stránka E- LEARNING - zde E-learning zde E-book - zde O lichoběžníku - zde Obvod a obsah lichoběžníku - zde PPT obsah lichoběžníku zde Konstrukce lichoběžníku - zde Rovnoběžníky - obvod a obsah 10.05.2013 20:59. E-learning - zde Výukový text k vytištění zde názorný výpočet - zde obvod udáváme v délkových jednotkách - metr. Obvod a obsah lichoběžníku Základní škola a Mateřská škola Knínice u Boskovic, příspěvková organizace projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.076 Obsah obdélníku je S = a * b; Obvod trojúhelníku je O = a + b + c; Obsah lichoběžníku je S = a + c/2 * v; Obvod čtverce je O = 4 * a; Obvod kružnice je O = 2 * π * r neboli O = π * d; Tagged čtverec geometrie kružnice lichoběžník obdélník přímka rovnoběžník. Share Tweet Pin It Share Jak vypočítat obsah šestiúhelníku. Šestiúhelník je mnohoúhelník, který má šest stran a úhlů. Pravidelný šestiúhelník má šest stejně dlouhých stran a úhlů a může být složen z šesti rovnostranných trojúhelníků. Existuje mnoho způsobů, jak..

Obsah lichoběžníku - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Vyvození vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníku ze vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku a ukázky typických příkladů na výpočet obsahu lichoběžníku. Očekávaný výstup: odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů Výpočet obsahu lichoběžníku.ppt MACHÁŇ, Radomír. Výpočet. A banka má tvar lichoběžníku. 00:02:36 Ten rohový dům, kde se prodávají barvy, je trojúhelník. 00:02:41 Samé geometrické tvary. 00:02:43 Takže se dá snadno vypočítat obvod těch domů. 00:02:46 A to je vlastně součet délek všech jejich stran. 00:02:49-Ale nemáme míru. -K tomu počítání stačí jen obyčejná mapa Dokončíme konstrukce kosočtverce a probereme konstrukci kosodélníku a lichoběžníku. Práce na procvičení uděláš do dom. sešitu, který mi přineseš 2.11 - pokud se škola otevře a v případě pokračování distanční výuky 2.11 pošleš. Příklady - sestrojíš a vypočítáš obvod a obsah Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.. Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru.Označuje se písmenem S, či v mezinárodním použití písmenem A.. Někdy se toto slovo nesprávně používá také pro objem prostorových (třírozměrných) těles, který se označuje. 5) Délky základen lichoběžníku jsou =4,2∙108 metrů, =8∙107 metrů, výška =4,8∙105 metrů. Určete obsah plochy lichoběžníku. [ =1,2∙1014 2, .12∙1013, .] 6) Délky stran trojúhelníku jsou 8 cm, 9 cm a 13 cm. Podobný trojúhelník má obvod o 15 cm větší. Určete délk

obsah a obvod lichoběžníku - YouTub

Určete velikost obvodu tohoto lichoběžníku. 10. Obdélníkový obraz s rozměry 40 cm a 60 cm má být zarámován rámem konstantní šířky. Obsah plochy rámu má být stejný jako obsah obrazu. Určete šířku rámu. 11. Vypočítejte obvod pravidelného sedmiúhelníku, je-li dána délka jeho nejkratší úhlopříčky u = 14,5 cm. 12 kruznice_veps_ops_3uhelnik Důkaz vlastností těžnic a těžiště v trojúhelníku pomocí stejnolehlosti Botton Check Trojúhelník Stt Vennův diagram pro 4 množiny. Obvody a obsahy rovinných útvarů Čtverec Trojúhelník Rovnoběžník kosodélník Kosočtverec Kruh Obdélník Lichoběžník Základní jednotka obsahu Základní jednotkou obsahu je 1 m2 Je to plocha čtverce se stranou 1 metr. 1 m 1 m Další jednotky obsahu Menší jednotky dm2 cm2 mm2 100 mm2 = 1 cm2 100 cm2 = 1 dm2 100 dm2 = 1 m2 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2 Další. Obvod a obsah lichoběžníku. Objevujte materiály. Test: neurčitý integrál (sinus) obvod kruhu, délka kružnic

Video: Příklad: Obsah lichoběžníku - slovní úloha z matematiky (8121

Objemy a obsahy — Matematika

2. Vypočti obsah a obvod čtverce, jehož úhlopříčka je 6 cm dlouhá. 3. Vypočti (bez použití kosinové věty) velikost všech vnitřních úhlů v trojúhelníku ABC o stranách a = 4 cm, b = 13 cm, c = 15 cm. 4. Vypočti obsah rovnoběžníku, jsou-li jeho úhlopříčky dlouhé 15 a 12 cm a úhel jimi sevřený 30°. 5 Čtyřúhelníky. názvosloví. rozdělení. úhly. úhlopříčky. osová souměrnost. středová souměrnost. výšky. obvod a obsah - vzorce. obvod a obsah - úloh Mají-li ramena lichoběžníku stejnou délku, nazýváme jej rovnoramenný lichoběžník. Je-li jedno rameno lichoběžníku kolmé na základny, nazýváme jej pravoúhlý lichoběžník 1IS20M7 obsah a obvod rovinných útvarů 6 Pracovní list č. 1 Vypočítejte obsah obdélníka S, jestliže víte, že strana a = 3 cm, b = 4 cm . řešení : Vypočítejte obsah trojúhelníka S, jestliže víte, že strana a = 3 cm, va = 4 cm řešení : Vypočtěte obsah lichoběžníku

Obsah, obvod - Procvičování online - Umíme matik

Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky 22 cm a 12 cm, je-li výška o 1 cm menší než délka jeho ramena. Vypočtěte obsah mezikruží omezeného kružnicí opsanou a vepsanou rovnostrannému trojúhelníku o straně délky a. RLC obvod Obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku Pravoúhlý. Obvod a obsah rovnob Vypočítej obsah lichoběžníku, je-li: a) a = 6,4 cm, c = 2,8 cm, v = 3 cm b) a = 0,5 m, c = 2,5 dm, v = 32 cm 11) Z tabule plechu o obsahu 1,96 cm2 byly vystřiženy dvě stejné části tvaru lichoběžníku o rozměrech a = 15 cm, c = 8 dm a výšce 60 cm. Jaký obsah bude mít zbytek tabule * Obvod kruhové výseče, která je částí kruhu o poloměru r = 12 cm, je 39 cm. Vypočítejte její obsah. Řešení: (90 cm2( Určete obsah lichoběžníku, mají-li jeho základny délku a=24 cm, c=14 cm a ramena b=12 cm a d=9 cm Jak vypočítat obsah trojúhelníku. I když nejběžnějším způsobem, jak vypočítat obsah trojúhelníku je vynásobit délku jeho strany příslušnou výškou a vydělit dvěma, existují ještě další možnosti. Záleží na hodnotách, které máte pro výpočet k..

Čtyřúhelník – vyřešené příkladyObsah lichobežníkaČtyřúhelníky – GeoGebra
 • Pivni lahve historie.
 • Sovy.
 • Tvídový oblek.
 • Ranni otoky vicek.
 • Pars basilaris.
 • Voda do ostřikovačů albert.
 • Naturální posilování.
 • Princezna sissi film.
 • Harry potter souvenir shop.
 • Bitva u borodina mapa.
 • Zapomenutý roztok na čočky.
 • Pythagorova věta.
 • Vienna airport parking free.
 • Shareit pc download windows 10.
 • Statek jižní čechy svatba.
 • Laserová sprcha.
 • Druhy entit.
 • Obálky doma recenze.
 • Krabí salát recept.
 • Prokouslý ret.
 • Tuberculum infraglenoidale scapulae.
 • Mark harmon filmy a televizní pořady.
 • Mapa paříže pdf.
 • Kánon co to je.
 • Kancelářské tiskárny.
 • Lisovací hlava na ukončení nerezových vlnovcových trubek.
 • Stream černobyl.
 • Reklamace bot a3 sport.
 • Fiat bravo bazos.
 • Esoterický obchod brno.
 • Identifikace a kontrola se provádí.
 • Split screen android 9.
 • Sesterská uniforma.
 • Turecký záchod jak použít.
 • Attipas boty.
 • Tambora volcano.
 • Lebron 15.
 • Ebola web.
 • Prodám vlastní známky.
 • Hroch vs krokodyl.
 • Eukalyptus guni.