Home

Literatura starověkého říma

Starověký Řím (latinsky Rōma) byla starověká civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově dle legendy pravděpodobně roku 753 př. n. l. Remem, jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v. Koupit Koupit eknihu. Kniha začíná naukou o pramenech a historiografii starého Říma. Další oddíl je Italie před založením Říma a nejstarší období římských dějin. následuje Nejstarší období republiky, Řím nejmocnějším stárem ve středomoří, Období občanských válek, První doba císařství, Krize III. století, Pozdní římské císařství, které končí. 2) Literatura starověkého Říma. Od 3. stol. pnl. Díky ní proniká do Evropy antická, zvláště pak řecká vzdělanost. Je zde vidět jistá návaznost na řeckou literaturu. Dělí se na tři období: a) Archaické - 3. - 1. stol. pnl. - komedie: Plautus - ovlivněn Menandrem, čerpá ze života obyčejných lidí (milenci, vojáci. Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj výhodná zeměpisná poloha - spojnice 3 světadílů 1)ŘECKÁ LIT 8.st.př.n.l.-2. a 1.st.př.n.l., do expanze Říma prehistorická fáze - ústní lidová slovesnost - mýty (báje Literatura: Vergilius, Horatius, Ovidius, Architektura: - monumentální výstavba Říma Pantheon = chrám Bohů (za Augusta), amfiteátr Koloseum (vespasianus+Titus), Titův vítězný oblouk, Sloup Marca Aurelia, císařský palác na pahorku Palatinum Malířství: - fresky a realistické portréty, nástěnné malby a mozaiky na domech.

Dějiny pravěku a starověkého Orientu, starov

Římská literatura. Římané si podmanili Řecko vojensky a politicky, kulturně však Řekům podlehli právě oni. Římané v umění nikdy nedosáhli řecké úrovně. V 8 roce nového letopočtu byl náhle vypovězen z Říma, ve vyhnanství žil až do své smrti (nynější Konstanca v dnešním Rumunsku, dříve Tomis) Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon 1) STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ Starověké orientální literatury Ve 4. a 3. tis. př. n. l. vznikají rozsáhlé státní celky v povodí velkých řek Eufrat, Tigris, Nil, Indus a Ganga, zde se začíná vytvářet vyspělá kultura s bohatými písemnými památkami Starověký Řím-úvod. Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství

Starověký Řím - Wikipedi

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA TECHNIKA: napodobovala a zdokonalovala helénistické způsoby ARCHITEKTURA: rozvíjela se v návaznosti na etruské umění, římský sloh spojil řecké sloupoví s klenbami a oblouky, vznikly užitkové stavby : stoky (kloaky), vodovody (akvadukty), dlážděné silnice, mosty, reprezentační stavby: fóra. Literatura starověkého Říma Panteon (soubor božstev) přebrán z Řecka; literatura nejprve překládána, pak napodobována, v poslední fázi autentická se silným řeckým vlivem; Livius Andronicu Antická literatura-literatura starověkého Řecka a Říma- - největší centra: Athény, Řím Literatura řecká ( 8. stol. př. n. l. -2. a 1. stol. př. n. l. ) 1) Prehistorická epocha - ústní lidová slovesnost, mýty (olympští bohové vládnoucí světu, bozi = líčeni jako lidé i Kultura starověkého Říma v období republiky. literatura. Livius Andronícus - bývalý řecký otrok; přeložil do latiny Odysseiu; Plautus - dramatik; Chlubivý voják, Amfitrion, Komedie o hrnci; Terentius - komedie; Lucretius Carus - filosofické dílo O přírodě; Gnaeus Naevius - první historický epos Bellum Punicu b) Kultura starověkého Říma - student prokáže základní znalost jednotlivých vývojových fází kultury antického Říma v jejích různých aspektech: literatura, mytologie, náboženství, výtvarné umění aj

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. 10.09.2004 - Radim Kapavík, Radek Tuma, Jiří Chlubný. úvod Res publica. Tak nazvali Římané své nové státní zřízení po svržení krále.V překladu je to věc veřejná. Ovšem po svržení krále nedošlo k vytvoření institucí a úřadů, nýbrž všechny byly stanoveny už za dob etruských panovníků. Ovšem za království byli všichni tito úředníci přímo.

a) Dějiny starověkého Řecka a Říma - student prokáže důkladnou znalost řeckých a římských dějin ve starověku počínaje civilizacemi doby bronzové a konče pozdní antikou, a to politicko-vojenských událostí, ale také hospodářských a sociálních poměrů. Zároveň bude s to zasadit vývoj antické civilizace do. Obsáhlý portrét první císařské dynastie starověkého Říma, která vládla v době od od roku 27 před Kristem do roku 68 n. l. Po zavraždění Caesara a nejistém období občanských válek na sebe strhl veškerou moc v Římě Octavianus Augustus. Druh produktu: Elektronická kniha Antická literatura Antická literatura - literatura starověkého Řecka a Říma - základ evroé vzdělanosti - dodnes inspirační zdroj. Řecká literatura. období archaické - do 6st.př.n.l. Homér - Ilias - Odyssear = téma trojské války Psaná ve verších Anakréónská lyrika - o víně, ženách o zpěv 2. Antické základy evroé literatury . a) Vysvětli pojem antika. - umění starověkého Řecka a Říma . b) Proč byla řecká literatura tak úspěšná?- díky výhodné zeměpisné poloze, rozmezí 3 kontinentů (Asie, Afrika, Evropa)- kontinuita vývoje - Římané je nedokázali podmanit kulturně, naopak šířili v přepisech a adaptacích řeckou kulturu po celé veliké.

Antika na Facebooku. Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou LIT - Literatura - Literatura antického Řecka a Říma LIT - Literatura - Literatura proti fašismu a totalitarismu, obraz utrpení za II. světové války LIT - Literatura - Literatura v Čechách od doby Karlovy do doby polipansk Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Pozdrav ze starověkého Říma (Dopis) › Milá mami, píši Ti z prázdninového výletu v Římě. Jsem tu zatím jen pár dní a už jsem si to tu zamilovala. Je to tu pěkné. Většina lidí zde nosí zvláštní oblečení. Říkají tomu..

Jméno: Starověká literatura - římská a řecká Přidal(a): katerinahajkova Řecká literatura. Nejstarší evroá literatura, jediná původní /nepřestěhovala se sem/ harmonie rytmu, pohybu, uměleckou specializací (1umělec=1žánr, snaha o dokonalost Literatura starověkého Říma; Evroá středověká literatura; Dějiny české literatury do doby husitské; Naše písemnictví v období od Lipan k Bílé hoře; Naše písemnictví v období temna; Evroý klasicismus a osvícenství; Evroý preromantismu a romantismus; Světový literární realismus; České národní obrození. ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řekové jsou tvůrci první evroé literatury, zakladatelé evroého slovesného umění.Vytvořili originální literaturu, která je spjata s národním životem až do doby Alexandrovy, poté se odcizila národu a pěstovali ji i Neřekové

Většina římských měst (vyjma Říma) a vojenských táborů byla postavena podle jednotného vzoru s tvorbou centrálních fór, vodovodních rozvodů s ideou pravoúhlých ulic. Velikost takovýchto věcí byla podřízena normám, které byly podřízeny vojenským účelům Antická literatura - zápis = literatura starověkého Řecka a Říma. jeden z hlavních zdrojů evroé kulturní tradice. literární žánry: epos, bajka, lyrická poezie, historická próza, drama a komedi F. Julius Firmicus Maternus (5 století), astronom; Gaius Valerius Flaccus Setinus Balbus († 92), básník; Marcus Verrius Flaccus (55 př. n. l. - asi 20), římský učitel, vychovatel a gramatik; Marcus Cornelius Fronto (kolem 100 - asi 175), řečník, právník a básní Použitá literatura: Seznam použité literatury : Kultura Říma skončila se zánikem Západořímské říše 4. září 476 našeho letopočtu, když germánský velitel Odoacer donutil posledního římského císaře Romula Augustuse k abdikaci. I když se Řím nakonec stal kořistí barbarských kmenů ze severu, které si s sebou. Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj výhodná zeměpisná poloha - spojnice 3 světadílů - politeismus víra ve více bohů. řecká literatura 8.st.př.n.l.-2. a 1.st.př.n.l., do expanze Říma. dělí se na období - archaické - attické.

Kapitol – Wikipedie

Dějiny starověkého Říma - N

 1. ANTICKÁ LITERATURA literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé kultury a zdroj inspirace ŘECKÁ LITERATURA. EPIKA HOMÉR - nejznámější a nejstarší starořecký epický básník - eposy:. Ílias hrdinský válečný epos, psána hexametrem, líčí padesát jedna dní z desátého roku obléhání Tróje (Helena, Paris, Menelaos, Agamemnon, Achilleus, Hektor
 2. 2) Literatura, divadlo a drama starověkého Řecka. 3) Literatura starověkého Říma. 4) Evroá středověká literatura. 5) Předchůdci renesance, renesanční poezie lyrická a epická. 6) Renesanční próza a drama. 7) Evroá literatura období baroka a klasicismu. 8) Francouzské osvícenství. Preromantismus v evroých.
 3. Antická literatura - do této oblasti literatury spadá literatura starověkého Řecka a Říma. 1) Řecká literatura - řecká literatura se dělí do tří základních období - archaické, atické a helénistické. a) Období archaické (do 6. st. př. n. l.) - nejstarší literární díla vznikala na území Malé Asi
 4. Římské císařství - životopisy římských císařů, interaktivní mapa římské říš
 5. Studijní materiál Přehled uměleckých směrů - literatura už se na Tebe teší v rubrice Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)
 6. Literatura počátků národního obrození..19 9. Lidová slovesnost, poezie národního obrození, vývoj baladické starověkého Řecka a Říma. 3. Které typické rysy má románská kultura? Uveďte nejznámější evroé středověké eposy a jejich znaky. Podejte charakteristiku dvorské rytířské lyriky

Antické dějiny, kultura, vojenství a vzdělanost. Antický svět [ Přeskočit na obsah]Přeskočit na obsah Umění starověkého Říma Historické podmínky dle legendy Řím založen na 7 pahorcích roku 753 př. n. l. bratry Romulem a Remem Kapitolská vlčic

Starověká literatura - Literatura - Referáty Odmaturu

první literární památky starověkého Egypta se objevují od 4. tisíciletí př.n.l.. Souvisejí s náboženstvím a vírou v posmrtný život, soustřeďovaly na oslavu panovníků a bohů, též milostnou poezii ,byly napsány hieroglyfickým písmem na svitcích papyru nebo na stěnách hrobek v pyramidách literatura starověkého Řecka a Říma. základ evroé vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj. výhodná zeměpisná poloha - spojnice 3 světadíl 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

4. Starověký Řím: referát - iReferaty.c

 1. literatura starověkého Řecka a Říma,základ evrop.vzdělanosti,dodnes inspirační zdroj-výhodná zeměpis. poloha-spojnice 3světadílů-kalogatia:ideálem v Řecku je člověk tělesně zdatný a mravně ušlechtilý. Řecká literatura- 8. st.-529-do expanze Říma-prehistorická fáze-ústní lidová slovesnos
 2. Byl jednou jeden člověk - 07 Římská říše Díky všem za like a odběr
 3. Mince starověkého Řecka a Říma. K. Kurz. Četl(a) jsem. Chci přečíst. Knihy » Naučná literatura » Encyklopedie » Lidé a civilizace » Numismatika a sběratelstv í. Nakladatel LIBRI datum vydání 6.4.2006 isbn 978-80-7277-232-2.
 4. Založení Říma a jeho rozmach. délka videa 14:52. Video zachycuje historii založení starověkého Říma podle antického mýtu i podle historických a archeologických reálií. Popisuje jeho rozmach, včetně soupeření o moc s Kartágem
 5. JAZYK NÁBOŽENSTVÍ LITERATURA Hrdinský epos Didaktický epos - Titus Livius = nejvýznamnější historik této doby - Publius Cornelius Tacius - dějiny --> od smrti Augusta po vládu Flaviovců - Caesar - Zápisky o válce galské - Zápisky o válce občanské - Marcus Tullius Cicero - díla
 6. Luciano Canfora: Gaius Iulius Caesar.Demokratický diktátor (Giulio Cesare.Il dittatore democratico), přeložili Petr Kyloušek, Dagmar Bartoňková, Helena Sekavová, Irena Radová, Vyšehrad, Praha 2007, 448 stran. Z množství významných postav dějin starověkého Říma vystupuje do popředí jedno jméno - Caesar
 7. Druhým okruhem problémů za rané republiky byly války Říma za ovládnutí Itálie. Řím měl štěstí v tom, že dlouho stál mimo velké konflikty, jako byla válka Etrusků, Řeků a Kartaginců. Literatura. Literární díla Civilizace starověkého Středomoří. Nakladatelství Svoboda, Praha 1984. Christ, K.: Krize a.

Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma. jeden z hlavních zdrojů evroé kulturní tradice. literární žánry: epos, bajka, lyrická poezie, historická próza, drama a komedi Kultura a Vzdělanost Starověkého Egypta. Literatura - nejznámějším dílem je asi po legendární Hedvábné stezce se dováželo už do antického Říma. Nakonec prozrazeno. Papír - dělal se z kaše - směsi bambusu, hedvábí a kůry stromů

Římská literatura - České reálné gymnáziu

Antická literatura 1.tisíciletí př. n. l. až polovina 1.tisíciletí n. l. v oblasti Středomoří mírné klima, blízkost vyspělých civilizací - ovlivněni v počátcích literaturou Blízkého východu, otevřená krajina - otevřená mysl, rychlý vývoj společnosti, Řekové a Římané utvořili základ pro další Evropan Antická literatura Radka Holendová Antická literatura je literaturou starověkého Řecka a Říma. Tvoří základ evroé vzdělanosti. Samotné termíny antika a antický pocházejí z latinského slova antiquus, což znamená starý. Antická literatura je literaturou rozsáhlého významu

DUMY.CZ Materiál Literatura starověkého Říma - tes

 1. Móda starověkého Řecka a Říma si byla v mnoha typických prvcích i v některých maličkostech velmi podobná. Obě dávné civilizace dbají na upravenost zevnějšku, oduševnělou krásu, kterou symbolizují volné splývající oděvy a rozmanité módní doplňky
 2. Kultura starověkého Říma. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti
 3. ANTICKÁ LITERATURA Obsahový cíl: - Žák charakterizuje významné rysy antické literatury. ANTIKA je označení pro období starověku na území starověkého Řecka a Říma. Dnešní evroá kultura se vyvinula z antické kultury. 3
 4. Starověký Řím prezentace, literatura Starověkého Říma, Architektura Starověkého Říma, Sochařství Starověkého Říma, Malířství Starověkého Říma, Náboženství Starověkého Říma, obrázky Starověkého Říma
 5. EKONOMICKÁ LITERATURA. Daně které často obsahují nezastupitelné informace o právu starověkého Říma, jako jsou díla Ciceronova, římských historiků nebo encyklopedistů. Tento bilingvální výběr různých typů dochovaných pramenů římského práva představuje jejich různorodost i bohatství. Především je ale.

STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ, LIT - Literatura - - unium

ANTIKAje označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma . 1000 př.n.l. - 476 n.l./ resp. 529 n.l. základ evroé kultury (Řekové > Římané > Evropané) Antické památky. Parthenón - symbol starověkého Řecka. novodobá představa . Literatura v kostce pro SŠ. Hledáte Mince starověkého Řecka a Říma? HLEDEJCENY.cz nabízí Mince starověkého Řecka a Říma od 0 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR Doba královská končí vyhnáním posledního z nich, Tarquinia Superba (zpupný). Tarquinius Superbus byl z Říma vyhnán v roce 509 před Kristem. To je doba rozkladu rodové společnosti, doba přechodu k otrokářské společnosti (otrocká práce za království měla minimální význam) PAGE 1 Maturitní otázka 1 Literatura nejstarší doby Pojmy: Literatura: písemnictví, texty (písemné záznamy), které jsou společensky významné Druhy literatury odborná literatura (např. historická) umělecká literatura jednací písemnictví Společenská funkce literatury: poznatkové obohacení estetické působení citové působení výchovný vliv Literární dílo má. Kde jsem: Katalog > Knihy a filmy > Knihy > Naučná literatura > Historie - literatura > Mince starověkého Řecka a Říma . Mince starověkého Řecka a Říma. Předchozí Další Mince starověkého Řecka a Říma. Antická numismatik& Všechny nabídky pro Mince starověkého Řecka a Říma. Tento produkt nebyl v tuto chvíli nalezen v.

Starověký Řím-úvod :: Starověký Ří

Naučná literatura; Historie - literatura; Mince starověkého Řecka a Říma; Mince starověkého Řecka a Říma. cena od: 0 Kč. Mince starověkého Řecka a Říma. Antická numismatik& všechny obchody. Tento produkt nebyl v tuto chvíli nalezen v žádném z e-shopů Antická literatura - do této oblasti literatury spadá literatura starověkého Řecka a Říma 1.) Řecká literatura - řecká literatura se dělí do tří základních období - archaické, atické a helénistické. a) Období archaické (do 6. st. př. n.1. Mince starověkého Řecka a Říma na HLEDEJCENY.cz. Přesvědčte se, že u nás najdete Mince starověkého Řecka a Říma opravdu levně. Nejlevnější Mince starověkého Řecka a Říma na HLEDEJCENY.cz už od 0 Kč Řecko: můžeme pomyslně rozdělit na dvě období: Mykénská doba: např. Lví brána, Zlatá maska Agamemnóna Krétská doba: např. Palác v Knoosu (mnoho složitých labyrintů)-nadzemní i podzemní část (Arthur Evans-provedl rekonstrukci-objevil zbytky fresek, zjistil, že oko zobrazovali stejně jako v Egyptě)-rozdělení řecké architektury podle hlavy sloupů a těla = literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé vzdělanosti, dodnes inspirační zdroj, vhodná zeměpisná poloha - spojnice 3 světadílů. Řecká literatura. návaznost na začátky realismu od 40. let (Havlíček, Němcová) 8 st. př.n.l. až 2. a 1.st.př.n.l. do expanze Říma

Starověké Řecko a Řím: referá

Římská literatura byla psána především latinsky, centrum Říma mezi pahorky Kapitol a Palatin, kde se konala shromáždění, trhy, soudy a podobně. Forum Romanum . 16) Pravděpodobně nejslavnější římská aréna Koloseum, v níž se konaly gladiátorsk z Říma; 4/10 Kolik antických pověstí přepracoval Ovidius v díle Metamorfózy? 100; 150; 250; 300; 5/10 Jak se jmenoval nejlepší řečník klasického období? Plautus; Limos; Amaces; Cicero; 6/10 Jak se nazývá Ovidiův žalozpěv? Elegie z vyhnanství; Smutek; Rozlité mléko; Vánoční déšť; 7/10 Kolika let se dožil Horatius. Antická literatura - pojem antika se vztahuje výlučně na řecko-římskou etapu starověku, antickou literaturou označujeme literaturu starověkého Řecka a Říma Řecká antická literatura - se začíná vyvíjet od 8. do 2. století př. n. l. pod vlivem starých civilizací - Egypt, Kréta, Přední Asie Poezie epick

Středoškolská literární výchov

Otázka: Dějiny a kultura starověkého Říma Předmět: Dějepis Přidal(a): hugi4 . ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMSKÉHO MĚŠTSTKÉHO STÁTU. Etruskové. vytvořili první vyspělou civilizaci v Itálii; neznámý původ, buď-Malá Asie, Tyrolsko, původní obyvatelé; písmo od Řeků - dokážeme číst, ale neznáme význa Antika = umění Starověkého Řecka a Říma Období archaické Období attické Období helénistické Období římské RYSY Převaha lidských motivů a vlastností Důraz na mládí Mytologie Polyteismus u Řeků OBDOBÍ ARCHAICKÉ Homér - Illias.. 1. dílčí téma : Počátky Říma v Latiu a na Apeninském poloostrově. Základní a doporučená literatura: J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku II., hlava X-XI / J. Burian - P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1983/ M. Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999. M. Grant, Římští císařové.

Starověký Řím Dejiny-online

 1. Spíše než chrámy se ale z dob starověkého Říma zachovaly světské a užitkové stavby: Colosseum (Koloseum) - největší amfiteátr v Římě, postavený v 1. století n.l. za dynastie Flaviovců. Začal ho stavět Vespasianus, Titus ho nechal otevřít, dokončen však byl až za Domitiana. Největší stavba římské antiky
 2. Literatura starověkého Řecka a Říma. Antická literatura - rozdělení.
 3. Římské památky, které musíte vidět a jako bonus návštěva nejmenšího státu na světě Vatikán
 4. Zahrnuje literaturu starověkého Řecka a Říma. I. Římská literatura. Vyvíjí se od 3.stol.př.Kr. po zánik říše r.476 po Kr./ Vznikla na základě setkání s vyspělými kulturami Etrusků a Řeků - vzory naplnili domácí tematikou. Římská literatura je psána latinsky latinkou /převzatou od Etrusků, kteří ji.
 5. Literatura faktu, Ostatn í Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova Nakladatelství Libri požádalao Rudolfa Neškudlu, aby se pokusil toto téma zpracovat jinak. Tak vznikla samostatná kniha o římské mytologii, kdy do popředí byli postaveni bohové a mýty starého Říma, a pokud se autorovi.

ROZPAD A ZÁNIK ŘÍMSKÉ ŘÍŠE. 1. Posledním císařem, který vládl celé (jednotné) říši, byl Theodosius.Roku 393 zrušil olympijské hry. Po jeho smrti se říše rozdělila roku 395 na západořímskou (zanikla 476) a východořímskou (později Byzanc, zanikla 1453.. 2 Tentokrát se s Bennym Blu vydáš na cestu časem zpět do starověkého Říma. Jak Římané žili? Které bohy uctívali? Jak se oblékali? Co jedli? Knihy » Naučná literatura » Encyklopedie » Encyklopedie dějin. Nakladatel Ditipo datum vydání 2010 isbn 978-80-87223-57-4. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Dějepis pro 6.roč - Dějiny starověkého Řecka a Říma Práce - Pavel Augusta, František Honzák 162 Kč Booktook.cz Toulky minulostí světa 3 - Zlatá éra dějin: starověký Řím - Zdeněk Voln Antická literatura Písemnictví starověkého Řecka a Říma. Položila základy evroé kultuře Základní princip : úcta k svobodnému člověku Životním programem kalokaghátia ( soulad duševní a fyzické krásy

BZK - Jazyk a kultura starověkého Říma Ústav řeckých a

Radagaisus – Wikipedie

Antická literatura - Český jazyk - Maturitní otázk

Fórum Témata Příspěvky Poslední příspěvek ; Žádné nové příspěvky: Řím. Vše ohledně historie starověkého Říma 41. 498. Re: Punské válk Uchazeči budou konat oborový písemný test, v němž prokážou znalost dějin starověkého Předního východu, Řecka a Říma v rozsahu středoškolského učiva. Termín přijímací zkoušky: 7. září ve 13.30, místnost A21. Kritéria hodnocení. Hranice pro přijetí: 60 bodů ze 100. Doporučená literatura

Kniha: Římané - Poklady starobylých civilizací (Maria

ANTIKA - Politické zřízení a úřední funkce v Řím

Římané u nás. délka videa 03:22. V pasáži je popsán boj starověkého Říma s germánskými kmeny. Na našem území se s Římem utkali Markomani v čele s králem Marobudem LITERATURA HUMANISMU A RENESANCE Renesance = znovuzrození vznikla v severní Itálii na přelomu 13. a 14. st., k nám proniká koncem 15. st. umění hledá vzory v antické kultuře (kultura starověkého Řecka a Říma) Humanismus hnutí, které zaměřuje svůj zájem na člověka, na jeho život, potřeby, názory Kolem r. 1445 vynalezl Němec Johann Gutenberg knihtisk, což umožnilo. Zahrnuje literaturu starověkého Řecka a Říma. I. Řecká literatura Založila evroou literární tradici. O silném uměleckém cítění Řeků svědčí i to, že literární a hudební soutěže..

ABC Antiky - Gerhard Löwe | Databáze knihKarel Veliký na nových ražbách z České mincovny – NumePPT - Renesance a humanismus v Itálii PowerPoint

Znalost latiny je tak klíčem nejen k civilizaci starověkého Říma, ale i k evroé kulturní tradici. V průběhu tříletého bakalářského studia získají studenti spolehlivou znalost latinského jazyka a dobrou orientaci v oblasti antické literatury a historie, seznámí se i s problematikou mytologie a náboženství, filosofie a. Kategorie: Čeština, Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Charakteristika: Práce se věnuje stručnému shrnutí literatury, který požaduje Ministerstvo školství České republiky a organizace Cermat.Práce obsahuje stručně charakterizované s shrnuté literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny. Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje tématu antické literatury.Formou krátkých hesel zpracovává období starověku, i středověku. Charakterizuje literární tvorbu za starověkého Říma LITERATURA 1. Zapiš si do sešitu VÝPISKY (tj. nemusíš za každou cenu přepsat všechno!!!) z následujícího výkladu: ANTICKÁ LITERATURA Literatura starověkého Řecka a Říma, která tvoří spolu s křesťanskou Biblí základ evroé civilizace > Odborná a naučná literatura > Historie a fakta > Všeobecná a ostatní > Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Zajímavá cena -21%. Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Bořek Neškudla. Skladem 3 ks, ihned k odeslání. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Není římského lidu (Jarmila Loukotková) - Děj tohoto románu nás zanáší do starověkého Říma za vlády císaře Klaudia a jeho nevlastního syna Nera. Ústřední postavou je významný římský filozof a básník..

 • Srazka vlaku brno.
 • Salon zlín.
 • Bolest malých kloubů na ruce.
 • Klávesnice pro android mobil.
 • Dítě 12 měsíců jídelníček.
 • Kettler verso 100.
 • Bolestivá uzlina na krku.
 • & co to je.
 • Plotové tvarovky.
 • Bernský salašnický pes.
 • Tyčinky z listového těsta se sýrem.
 • Řemenice prodám.
 • Hexagon background generator.
 • Krýgl na pivo brno.
 • Esoterický obchod brno.
 • Zdravotni zidle.
 • Hoffmann group kontakt.
 • Kempy u vody.
 • Bumerang apc.
 • Perfect csfd.
 • Kde chytat pstruhy.
 • Vanad prodej.
 • Tanie obrazy na płótnie.
 • Nadbytek zinku.
 • 3d tiskárna pro děti.
 • Potraviny bohaté na tuky s nenasycenými mastnými kyselinami.
 • Kyfóza.
 • Hirošima 1945.
 • Patricia mcpherson.
 • Pampers new baby dry 2 68 ks.
 • Gyrus praecentralis.
 • Harry potter a kámen mudrců ke stažení.
 • Ford fusion 1.4 tdci poruchy.
 • Kilpi damska zimni bunda.
 • Modelari olomouc.
 • Ciara wiki.
 • Modelcentrum kostka.
 • Volt brno rozvoz.
 • Princezna sissi film.
 • Lisovací kontejner bazar.
 • Křeček medvědí chov.