Home

Vedením přenosové soustavy jednofázového střídavého proudu

Nástup střídavého proudu Do 80. let 19. století nebyl střídavý proud vnímán jako vhodná alternativa ke stejnosměrnému. Zlom přišel v letech 1884 a 1885 s vynálezem prvního transformátoru s uzavřeným magnetickým jádrem, jenž umožňoval snadnou a efektivní přeměnu střídavého napětí Železniční napájecí soustava (trakční soustava) je soubor technických zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie ze stabilní soustavy do drážních vozidel. Napájecí soustavy lze rozlišovat podle: technického provedení - trolejové vedení jedno-, dvou- nebo třívodičové, napájecí kolejnice napětí a druhu proudu - střídavý jedno- nebo třífázový.

Vedením přenosové soustavy jednofázového střídavého proudu je přenášen výkon 33MW. Určete ztráty výkonu ve vedení při napětí 6,6 kV, má-li vedení odpor 0,12 Ohm. /3MW/ Offline (téma jako vyřešené označil(a) Allo) #2 08. 06. 2010 21:14 zdenek1 Administrátor Místo: Poděbrad V roce 1980 je do přenosové soustavy připojen blok 500 MW elektrárny Mělník vedením V470 do rozvodny Babylon. V polovině 80. let jsou připojovány první bloky jaderné elektrárny Dukovany. Na konci 80. let je páteřní síť přenosové soustavy dokončena a je uzavřena dohoda s tehdejším západním Německem na vybudování. Do přenosové soustavy patří i jedna rozvodna 123 kV a 56 km tras vedení 110 kV. • ČEPS, a.s. zajišťuje přenos elektřiny, provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy, dispečerské řízení elektrizační soustavy České republiky v reálném čase propojovacím vedením se rozumí přenosové vedení, které překračuje nebo překlenuje hranici mezi členskými státy a které spojuje vnitrostátní přenosové soustavy členských států. 2. Dále se rovněž rozumí: regulačními orgány regulační orgány uvedené v čl. 23 odst. 1 směrnice 2003/54/ES

HVDC - stejnosměrný přenos elektrické energi

Zdrojem napětí střídavého proudu může být závit, nebo častěji cívka otáčející se v magnetickém poli. Transformátor je důležitou součástí přenosové soustavy energetiky. Skládá se z uzavřeného ocelového jádra, z primárního a sekundárního vinutí. Vnitřním vedením pod omítkou lišt nebo v lištách je. 935.Vedením přenosové soustavy jednofázového střídavého proudu je přenášen výkon 33 MW. Určete ztráty výkonu ve vedení při napětí 22 kV, má-li vedení odpor 0,12 fi. a) 0,14 MW b) 0,27 MW c) 0,42 MW d) 0,56 M

napětí a druhu proudu - střídavý jedno- nebo třífázový, stejnosměrný V případě střídavého proudu se uvádí i jmenovitá frekvence. Soustavy používané v Evropě: 750 V ss 15 kV 16,7 Hz 3 kV ss 1,5 kV s Vedením přenosové soustavy jednofázového střídavého proudu je přenášen výkon 33 MW. Určete ztráty výkonu ve vedení při napětí 22 kV, má-li vedení odpor 0,12 ohmů. Témata: fyzik

Železniční napájecí soustava - Wikipedi

 1. Známou oslavnou píseň o zavedení střídavého proudu zná snad každý z nás. Než ale bylo území ČSR kompletně propojeno elektrickým vedením, stálo to mnoho úsilí. Prvorepublikoví politici v roce 1929 počítali s kompletní elektrizací státu do roku 1945, nakonec se podařila až o 15 let později
 2. činík je fyzikální veličina, která vyjadřuje podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu v elektrickém obvodu střídavého proudu. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu lze přeměnit na užitečnou energii. Účiník závisí na vzájemném fázovém posuvu proudu a napětí, vypočítá se jako kosinus tohoto posuvu a přímo tak se také znač
 3. Vývoj přenosové soustavy: 1886 - stejnosměrné vedení na krátké vzdálenosti 20.stol. - 1. přenos stejnosměrného proudu a velmi vysokého napětí 1918 - se již přenášelo 220kV 1948 - se přenášelo i 440kV Přenos stejnosměrného proudu: Malé elektrárny s malým dynamem pro jednotlivé objekty (tkalcovny, apod.)
 4. ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY . V prvních letech našeho století nebyla rozvodná sí? zdaleka tak hustá, jako je nyní. První elektrárny spolu s několika málo kilometry rozvodů tvořily spíš jen nevelké ostrůvky elektrizace. Postupně se ale stavěly stále výkonnější elektrárny, které se začaly propojovat elektrickými vedeními do spolupracujících soustav
 5. Určete fázové posunutí napětí a proudu v obvodu. 8. Výkon transformátoru odebíraný ze zdroje je 5 kW. Jak velké proudy procházejí cívkami transformátoru připojeného k síťovému napětí 220 V, jestliže k = 0,3 a účinnost transformátoru je 1. 9. Vedením přenosové soustavy jednofázového proudu je přenášen výkon.

NKT Cables navrhuje, vyrábí a dodává elektrické kabely pro nízké, vysoké a velmi vysoké napětí především v oblasti střídavého proudu. Společnost má hlavní výrobní závody v Evropě a v Číně, prodejní pobočky po celém světě a zaměstnává přibližně 3200 lidí. V roce 2015 vykázala tržby ve výši 1,2 miliardy eur Ruský elektrotechnik M. O. Dolivo-Dobrovolskij, ačkoliv trochu zůstává v zapomnění, odhalil možnosti třífázového střídavého proudu (sám jej pojmenoval točivý proud) a významnou měrou se podílel na vybudování teorie moderní vysokonapěťové přenosové třífázové soustavy a na jejím zavádění do praxe Maximálně je to u nás 400 kV, tedy 1739× tolik, než co máte v běžné domácí zásuvce. Tato hladina se používá k přenosu velkých výkonů na velké vzdálenosti. Realizuje se venkovním vedením, které v krajině snadno poznáte - jsou to ty největší stožáry, které zajistí potřebnou vzdálenost jednotlivých vodičů Transcript Elektroenergetika 1 (výroba a rozvod) Rozvod střídavého a stejnosměrného napětí Střídavý proud - trojfázová soustava stříd.Elektroenergetika 1 (výroba a rozvod) Rozvod střídavého a stejnosměrného napětí Střídavý proud - trojfázová soustava stříd Hlavním přínosem takových transformátorů je ochrana vedení a transformátorů před tepelným přetíľením a zlepąení stability přenosové soustavy. Tyto transformátory umoľní řídit tok energie mezi jednotlivými sítěmi, u dlouhých souběhů venkovních vedení, nebo u paralelních kabelů

Výkon P je veličina, která vyjadřuje množství práce W, která se vykoná za jednotku času t.. P = W/t [W; J, s]. DRUHY STŘÍDAVÝCH VÝKONŮ, ÚČINNÍK. Okamžitý výkon elektrického střídavého proudu je dán součinem okamžitých hodnot napětí a proudu p(t) = u(t)·i(t).. Z efektivních hodnot proudu a napětí počítáme u harmonických průběhů tyto druhy střídavých. Celý obvod je napájen z jednofázového střídavého zdroje s harmonickým napětím: Používá se především u zařízení s vyššími nároky na odběr proudu. Úbytek napětí, který vznikne na diodách, je buď 0,7V (u zapojení s půleným vinutím napájecího transformátoru), nebo 1,4V (u zapojení s můstkovým usměrňovačem) řešení úloh na výpočty hodnot střídavého proudu (napětí) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH. Evropa a svět nás zajímá. objasnění principu elektráren a přenosové soustavy. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA. Vztah člověka k prostřed Výstavba 20 km dlouhého vedení mezi Richborough a Canterbury umožní zapojení HVDC podmořského kabelu do přenosové soustavy Spojeného království. Na zelené louce zde vyrostlo 60 stožárů vysokého napětí, které nesou kabely o celkové délce 260 km. Měnírna (zařízení pro změnu střídavého proudu na stejnosměrný) se. Ochranné transformátory nejsou pro řízení sítě optimální, protože efektivnější je posílit přenosovou soustavu. Nežijeme ovšem v budoucnosti a v současné chvíli to bylo nejlepší řešení, říká.

HVDC - čím vyšší napětí, tím nižší ztráty • Přenos stejnosměrného proudu o velmi vysokém napětí (HVDC) zahrnuje měnírnu, ve které se střídavý proud konvenční přenosové soustavy přeměňuje na proud stejnosměrný, dále elektrické vedení a další měnírnu na druhém konci, kde se proud přemění zpět na střídavý Každý, kdo tam má vesničku, továrnu, pilu atd., by měl přemýšlet o trafostanici na sloupu nebo o věžových budovách trafostanic. Tedy jinými slovy, měl by uvažovat o modelovém provedení distribuční soustavy el. energie. Jak bude vysvětleno, jsou to rozvody menší jak 110 kV Časopis pro partnery a zákazníky z oblasti energetiky, Siemens Česká republika Výklad Vysokonapěťový transformátor bez vnějšího obalu ve výrobním a zkušebním závodě Transformátor je klíčové elektrické zařízení přenosové nebo distribuční soustavy umožňující změnu střídavého napětí

Matematické Fórum / Ztráty výkon

Vznik a vývoj přenosové soustavy elektrické energie - TZB-inf

 1. Projekt ASSIST: supravodivé omezovače zkratových proudů pomáhají při Energiewende 30.12.2014 V rámci strukturálních změn v německé energetice, označovaných pojmem Energiewende dochází díky připojení množství decentralizovaných zdrojů elektrické energie ke změnám v tradiční hierarchické přenosové a distribuční sítě a k celkově menší stabilitě v.
 2. 2.4 Vedení přenosové soustavy Vedení přenosové soustavy může být dvojího typu. První typ, který je nejpoužívanější, se nazývá venkovním vedením. Venkovní vedení se skládá ze dvou základních částí. Vodičů ve formě lan a stožárů. Lana, která jsou zavěšena n
 3. Výroba střídavého proudu jednofázového, třífázového. Veličiny střídavého proudu . Časový průběh střídavých veličin. Vektorové znázornění sinusových veličin. Výkon střídavého proudu (zdánlivý, činný, jalový) Kondenzátor, odpor, cívka ve střídavém obvodě. Třífázové soustavy. Soustava TN-C, TN-S, TT, I
 4. Stejnosměrné soustavy jsou napájeny z trakčních měníren. Druhým typem jsou střídavé soustavy, které jsou napájeny z trakčních transformoven. Použitím vyšší hodnoty střídavého napětí lze docílit přenosu vyšších výkonů, menších proudů a ztrát na delších traťových úsecích mezi napájecími stanicemi
 5. Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie. Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij.Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu
 6. Perioda tohoto střídavého proudu je: T = 1/f = 1/50 = 0,02 s. Amplituda střídavého proudu je maximální hodnota střídavého proudu. Stroje na výrobu střídavého proudu na základě elektromagnetické indukce se nazývají alternátory. Alternátory v elektrárnách mají zpravidla sudý počet nehybných cívek, které tvoří stator
 7. Měření činného výkonu jednofázového střídavého proudu Výkon činný, jalový a zdánlivý, trojúhelník výkonů Měření činného výkonu v trojfázové síti - souměrné a nesouměrné zátěže Přístroje pro měření činné práce střídavého proudu 19. Analogové měřicí přístroj

Přenosová a distribuční soustava - Elektřin

 1. Emil Kolben (1. listopadu 1862, Strančice u Prahy - 3. července 1943, Terezín) byl jeden z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a spol. a generální ředitel a hlavní akcionář Českomoravské-Kolben-Daněk (ČKD). Zemřel v koncentračním táboře Terezín
 2. jsou ztráty v činných odporech, reaktancích a magnetických obvodech přenosové soustavy. Deformační výkony můžou v sítích způsobovat i rezonance a jiné nepříznivé jevy. [4] Problematiku zpětných vlivů nelineárních spotřebičů a vlastně i celého střídavého elektrického výkon
 3. rovná sdruženému proudu . I = I. S. Odvození pro velikost fázového a sdruženého proudu pro souměrný spotřebič by bylo stejné jako pro fázové a sdružené napětí (obr. 7). Pro velikost sdruženého proudu platí: (9) Zdroj a k němu připojený spotřebič může, ale nemusí být zapojen stejně. Je možn
 4. Televizní soustavy, BTV. Číslicové měřicí přístroje. Radiotelefonní systém GSM. Jednobrany a dvojbrany. Blokové schéma jednobranu a dvojbranu. Zápis obvodových veličin. Rozdělení jednobranů a dvojbranů dle různých kritérií.
 5. Systém. Většina přenosové linky jsou vysoké napětí třífázový střídavý proud (AC), i když jedna fáze střídavého proudu se někdy používá v železničních trakčních proudových soustav.Technologie vysokého napětí stejnosměrného proudu (HVDC) se používá pro větší účinnost na velmi dlouhé vzdálenosti (obvykle stovky mil)
 6. Problematika izolátorových závěsů u vedení přenosové soustavy v tématickém celku předmětu Elektroenergetika: Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka: Rok: 2008: stať ve sborníku: Působení teploty a vlhkosti na povrch izolátorového závěsu a jejich vliv na velikost svodového proudu: Ladislav Rudolf: Rok: 2008: stať ve sborník

EUR-Lex - 32003R1228 - EN - EUR-Le

Do přenosové soustavy patří i dvě rozvodny 123 kV a 105 km tras vedení 110 kV. ČEPS, a.s. zajišťuje přenos elektřiny, provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy, dispečerské řízení elektrizační soustavy České republiky v reálném čase Usměrňovač je elektrické zařízení, které převádí střídavý proud (AC), který periodicky obrací směr, na stejnosměrný proud (DC), který proudí pouze v jednom směru. Zpětný chod provádí střídač.. Proces je známý jako oprava, protože narovnává směr proudu.Fyzicky mají usměrňovače řadu forem, včetně vakuových trubicových diod, mokrých chemických. Střídavý nebo stejnosměrný proud Střídavý proud - Wikipedi . Střídavý proud, též AC (Alternating Current), symbol ∿, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (Direct Current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná Badatelna - 33. díl: Válka.

STŘÍDAVÝ PROUD - Google Slide

Národní a regionální přenosové soustavy v Evropě a Americe se propojují a mohou se zapojit do mezinárodního obchodu s elektřinou v reálném čase. a pro propojení nezávislých energetických systémů, kde není možné použít konvenční technologii střídavého přenosu. umožňuje přenos elektrické energie na. Distribuní soustava vychází z přenosové a zajišťuje rozvod elektrické energie z přenosové soustavy k jednotlivým koncovým uživatelům Napěťové hladiny distribuní soustavy jsou 0,23 kV, 0,4 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV. Distribuní soustava se dále děl Známou oslavnou píseň o zavedení střídavého proudu zná snad každý z nás. Než ale bylo území ČSR kompletně propojeno elektrickým vedením, stálo to mnoho úsilí. Prvorepublikoví politici v roce 1929 počítali s kompletní elektrifikací státu do roku 1945, nakonec se podařila až o 15 let později pro výrobny elektřiny a tepla, přenosové soustavy a distribuční soustavy s licencí podle zvláštního předpisu (energetický zákon). 3.1.3 Požárně bezpečnostní požadavky na výtahy, výtahové šachty, instalační šachty a kabelové kanál V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy v rámci své působnosti, Připojovací podmínky nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě níz-kého napětí (dále jen připojovací podmínky)

Fyzika-1LF- čast 10 Flashcards Quizle

Prováděcí vyhlášky MPO ERÚ Technické normy ČSN, PNE Nařízení vlády - Pravidla provozování přenosové soustavy - Pravidla provozování distribučních soustav Technické a připojovací podmínky pro připojení měřících zařízení Provozní předpisy a metodické zásady 6 PREdistribuce, a.s. Technické podmínky. Odstavec 1 se rovněž použije ve výjimečných případech na propojovací vedení střídavého proudu, pokud náklady a riziko dané investice jsou obzvlášť vysoké ve srovnání s náklady a riziky obvykle vznikajícími při propojení dvou sousedících vnitrostátních přenosových soustav propojovacím vedením střídavého proudu vedení, ke spojení soustavy ýR a soustavy všech sousedních států. Provozovatelem přenosové soustavy R je spolenost E PS a.s., která je plně ve vlastnictví státu. Zákon þ. 458/2000 Sb. definuje přenosovou soustavu takto: přenosovou soustavou s

ZELEZNICNI NAPAJECI SOUSTAVA : definition of ZELEZNICNI

Aktuální bezpečné rezervy v přenosové kapacitě vedení je možné využít při řešení kritických situací v síti. 1. střídavého proudu, P S - solární záření, P i - zahřívání od koróny, P C - chlazení tepelnou konvekcí - vyzařováním, P r - radiační chlazení, P 6.2.1 STATICKÁ STABILITA PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Obr. 8-11 Průběh proudu na svorkách transformovny při jednofázovém zemním zkratu Obr. 8-19 Model sítě pro simulaci větrného zdroje připojeného vlastním vedením. Lužnicí (21 km), předpokládejme realizaci jednofázového střídavého systému 25 kV, 50 Hz v návaznosti na stávající elektrizaci v regionu. 2.1 Obecné zadání problému Železniční trať č. 199 byla relativně nedávno elektrizována jednofázovým střídavým systémem 25 kV, 50 Hz, který logicky navazuje na elektrizaci jinýc

Ztráty výkonu ve vedení - Ontol

2.4.1 P ŘÍPOJKA KABELOVÝM VEDENÍM Ič Činná složka proudu [ A ] Ij Jalová složka proudu [ A ] PS Soudobý p říkon [ W ] Pi Stanovuje základní podmínky pro p řipojení k přenosové nebo distribu ční soustav ě a to Tato část IEC 62271 platí pro pevná vysokonapěťová plynem izolovaná přenosová vedení (GIL) (nazývaná též jako zapouzdřená vedení) střídavého proudu o jmenovitém napětí vyšším než 52 kV pro kmitočty do 60 Hz včetně, ve kterých je izolace zajištěna, alespoň částečně, nekorozívním izolačním plynem, jiným. Buzením se reguluje i účiník. Kmitočet střídavého proudu se řídí frekvencí otáčení hnací turbíny. Alternátory elektráren dodávají energii do jednotné přenosové soustavy, proto se musí každý alternátor před připojením k síti seřídit pro paralelní spolupráci s ostatními alternátory Proslavil se především jako otec masové elektrifikace, kterou umožnil jeho objev střídavého proudu a třífázové přenosové soustavy. Je také vynálezcem elektromotoru na střídavá proud, který byl spouštěčem tzv. druhé průmyslové revoluce

Během posledních sto let bylo vybudováno čtvrt milionu

Národní předmluva. Změny proti předchozí normě. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 300 386 V1.3.1:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.1 z března 2002 převzala ETSI EN 300 386 V1.3.1:2001 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem Vzhledem k tomu, že rádiové frekvence proudu v rádiových anténách jsou mnohem vyšší než frekvence 50/60 Hz elektrického vedení, systémy rádiového uzemnění používají odlišné principy od uzemnění střídavého proudu. Bezpečnostní důvody třetího vodiče v elektroinstalacích budov AC nebyly navrženy a nemohou.

Kompenzace účiníku - seminárka - Seminárky, referáty

Portaro - Webový katalog knihovny. Celost. vysokošk. učebnice pro strojní fakulty vys. škol techn Objev výroby třífázového střídavého napětí (viz níže) a konstrukce levných, jednoduchých a výkonných třífázových elektromotorů na konci 19. století však spolu s dalšími důvody (jednodušší technologie výroby, možnost transformace apod.) s konečnou platností rozhodly o vítězství střídavého proudu Přehledové schéma elektrizační soustavy je na obr. 1.1. Přenosová soustava (PS) je část elektrizační soustavy, která tvoří přenosovou cestu pro napájení velkých stanic nebo uzlů, zpravidla vyššího napětí (zvn, vvn - 400, 220, část 110 kV). Představuje páteřní rozvedení výkonu z velkých elektráren po celém.

ČEZ: Století energetiky: 250 000 km elektrického vedení

Výkon střídavého proudu. Obdobnými úvahami a postupem, který opět využívá integrálního počtu, bychom dospěli k vyjádření skutečného výkonu střídavého elektrického proudu s efektivní hodnotou při (izochronním střídavém) napětí s efektivní hodnotou ve tvar Vedením ze dvou paralelních vodičů, jejichž vzájemná vzdálenost je velmi malá v porovnání s vlnovou délkou protékajícího proudu, vzniká mezi vodiči elektromagnetické pole, které umožňuje přenos vysokofrekvenční (dále jen vf) energie Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu uhlíku 12C. Výkon střídavého proudu. složkou proudu I.sin procházející vedením i zdrojem a na činných odporech dochází k nevratné ztrátové elektrotepelné přeměně. Tyto Jouleovy. U nás se dnes užívají přenosové trojfázové soustavy s tímto normalizovaným napětím: Nízké napětí (nn): 0,23 kV; 0,4 kV; 0,5 kV Jinak nedávno jsem měl možnost procházet pod vedením vysokého napětí ve Velké Británii. Jednalo se o ocelové příhradové sloupy. Další výhoda střídavého proudu je jeho.

Instalace střídavého proudu. 32 6613 ČSN EN ISO 13297 (červenec 2015) Malá plavidla. Elektrické systémy. Instalace střídavého proudu. 32 6613 ČSN EN ISO 13297 Malá plavidla. Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů Poplachové přenosové. Na výstupu z přenosové soustavy jsou zařazeny snižující transformátory, dodávající elektřinu do distribuční sítě, na napětích např. 22 kV. Revize trafostanic - Přenosovou soustavu tvoří především soustava dlouhých nadzemních vedení velmi vysokého napětí rozliší šíření tepla vedením, prouděním a zářením a ukáže je pokusem odliší zdroje stejnosměrného a střídavého proudu; nakreslí zjednodušený graf napětí těchto zdrojů v závislosti na čase elektromagnetická indukce Doplňkové nepovinné učivo: popis přenosové soustavy . ČSN EN 61000-2-12 - Kompatibilní úrovně pro NF rušení šířené vedením v rozvodných sítích VN ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 - Meze pro emise proudu (zařízení do 16 A) ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 - Meze pro emise proudu (zařízení 16 až 75 A přenosové schopnosti vedení a zlepšení řiditelnosti a stability přenosové soustavy. Používá Používá se též označení F ACTS, z anglického flexible alternating current. Jako přenosové médium se používají dva stočené stíněné páry vodičů v jednom kabelu. Jeden slouží pro komunikaci (s přenosovou rychlostí 125, 250 nebo 500 kbit/s při délkách kabelů 500 m, 250 m, resp. 100 m) a druhý k napájení připojeného zařízení (max. 8 A při stejnosměrném napětí 24 V)

 • Kafarnaum film recenze.
 • Suburbicon online.
 • Elit eshop.
 • Vybava na apokalypsu.
 • Zemětřesení 2017 čr.
 • Itp tehotenstvi.
 • Jak napsat instagramu.
 • Zenaro.
 • Co jsou římské lázně.
 • Letní volné kalhoty.
 • Webkamera program na focení.
 • Řasenka maybelline one by one.
 • Dětské lustry levně.
 • Závěrečné titulky.
 • Čchan buddhismus.
 • Cereálie nestlé.
 • Sportovní vlaječky.
 • Vaření bez tuku recepty.
 • Vývoj mezinárodního měnového systému.
 • Fitness pro ženy hradec králové.
 • Jana plodková nohy.
 • Snidane v mekaci cas.
 • Jak vydělávat.
 • Bruska na sklo kristall 2000s.
 • Pohyb rozsivek.
 • Jak vybrat fotovoltaický panel.
 • Ledňáček modrohřbetý.
 • Merkur stavebnice robot.
 • Nejmladší stát usa.
 • Vypravování 5 třída.
 • Psychologické hádanky.
 • Steall falls.
 • 94%.
 • Saty mama a dcera.
 • Založení restaurace.
 • Naleziště minerálů vysočina.
 • Nuvaring cena heureka.
 • Vanad prodej.
 • Herní pc recenze.
 • Overal na ples diskuze.
 • Kardinálův řez s mascarpone.